חיים אטקין-שמאות מקרקעין רכוש וחקלאות-בית שמאי - המלצות הצוות להתמודדות עם תופעת הבניה הבלתי חוקית ומיגורה || 24.1.2016


עברית  |  English  |  Русский  |  français  |  عربي  |  
תאריך ושעה
 

ייעוץ בווטס אפ

052-3728828

 

 

       
      דף הבית >> המלצות הצוות להתמודדות עם תופעת הבניה הבלתי חוקית ומיגורה || 24.1.2016
 
 
המלצות הצוות להתמודדות עם תופעת הבניה הבלתי חוקית ומיגורה
 
היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, החליט לאמץ את דו"ח הצוות שמונה על-ידו, אשר גיבש שורת המלצות אופרטיביות באשר להתמודדות עם תופעת הבניה הבלתי חוקית ומיגורה.
 
הצוות מונה ביום 10.2.15 על ידי היועץ המשפטי לממשלה, בתיאום עם שר הפנים דאז, מר גלעד ארדן, ובראשו המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (אזרחי), מר ארז קמיניץ.
 
ברקע המינוי עמד הצורך להתמודד עם התופעה המתמשכת של בניה בלתי חוקית במקרקעי ציבור ובקרקע בבעלות פרטית גם יחד, והקושי עליו הצביעו גופי הפיקוח והאכיפה השונים במיגור התופעה, ובפרט בביצוע צווי הריסה ופינוי. הצוות התבקש להתייחס בהמלצותיו, בין היתר, למיפוי התופעה, מיפוי השימוש בצווים מנהלים ושיפוטיים הנוגעים לבניה הבלתי חוקית והזיקה בינה לבין פלישה למקרקעין, להמלצות אופרטיביות באשר לקידום הלחימה בבניה הבלתי חוקית, ולצורך בתיקוני חקיקה לשם כל אלו.
 
הצוות מצא כי התמונה המשתקפת מן הדו"ח הינה מטרידה. מחד, היקפה של התופעה המצערת של בניה בלתי חוקית ופלישה למקרקעי ציבור, כפי שהיא משתקפת מנתוני רשויות המדינה, הוא רחב ביותר. מאידך, היקף אכיפת הדין על-ידי רשויות אכיפת החוק - בדגש על ביצוע צווים מנהליים ושיפוטיים הלכה למעשה - איננו מניח את הדעת. כתוצאה מכך, נפגעים אינטרסים ציבוריים שדיני התכנון והבניה נועדו לקדמם, ונפגע אף אינטרס השמירה על שלטון החוק.  
 
נוכח מציאות עגומה זאת, ועל מנת להתמודד עם הקשיים והאתגרים העומדים בפני מערכת אכיפת החוק, הציג הצוות שורה של המלצות אופרטיביות, ובכלל זאת הקמת ועדת אכיפה מתמדת, אשר תהא אמונה על מדרוג ותעדוף של צווים תלויים ועומדים וקביעת סדר עדיפויות מוסכם לביצועם, אשר יכללו בתוכניות העבודה של מחוזות המשטרה השונים; זאת מבלי לגרוע, כמובן, מחשיבות אכיפתם של כלל הצווים התלויים ועומדים. בצד המלצה מרכזית זאת, דו"ח הצוות עומד על שורה של כלי אכיפה נוספים, אשר נועדו להשיב את המצב לקדמותו ולסלק את העבירה, וזאת על מנת לאפשר שימוש יעיל יותר במשאביה המוגבלים ממילא של מערכת אכיפת החוק. כן מוצגים בדו"ח חסמים אשר מקשים על ביצוע אכיפה יעילה, לרבות פתרונות להסרתם.   
 
להלן תמצית המסקנות :

·         טיוב הסיוע המשטרתי הניתן לביצוע צווים, על ידי הקמת ועדת אכיפה מתמדת בשיתוף משטרת ישראל וגורמי האכיפה הרלוונטיים הנוספים, אשר תמפה את הצווים החשובים ביותר לביצוע. צווים שייבחרו על ידי הועדה ייכנסו לתוכניות העבודה של מחוזות המשטרה על מנת להבטיח ביצועם.

·         שימוש בכלי אכיפה נוספים שיביאו למימוש הצווים אף בלא סיוע משטרתי. בין היתר, באמצעות בחינת אפיק אכיפה מנהלית נגד עבירות תכנון ובניה, אשר יאפשר את העלאת הקנס כל עוד העבירה נמשכת.

·         הרחבת השימוש בסמכות תפיסת כלים המשמשים לביצוע עבירה, בהתאם ובכפוף להנחיית היועץ המשפטי לממשלה בנושא.

·         במהלך דיוני הצוות, בהתאם לנתונים שהוצגו בפניו ועל פי דיווח הגורמים המקצועיים, עלה כי קיים קושי מוגבר להתמודד עם תופעת הבניה בלתי חוקית במגזר הערבי והדרוזי, ובהקשרים אלו המליץ הצוות על המשך הבחינה תוך מעורבות הדרגים המדיניים הבכירים ביותר.
היועץ המשפטי לממשלה התייחס לדוח הצוות וכתב כי יישום מושכל של המלצות הצוות יביא לניצול מיטבי של משאבי האכיפה המוגבלים של רשויות אכיפת החוק, תוך חיזוק חוסנו של שלטון החוק. לפיכך, הוא רואה בהמלצות הצוות הזדמנות נדירה לשינוי פני המציאות הקיימת, ולמיגור התופעה של רמיסת דיני התכנון והבניה והשתלטות על משאבי ציבור.

 

תקציר מנהלים

א.      ביום 10.02.15 מינה היועץ המשפטי לממשלה, בתיאום עם שר הפנים דאז מר גלעד ארדן, צוות בנושא בניה בלתי חוקית, בראשותו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (אזרחי), מר ארז קמיניץ, בהשתתפות המשנה לפרקליט המדינה (אזרחי), המחלקה לאכיפה דיני מקרקעין, משרד הפנים, משטרת ישראל (לשכת מפכ"ל ומתפ"א) ורשות מקרקעי ישראל, אשר נועד לעסוק במיפוי המצב הקיים ביחס לתופעת הבניה הבלתי חוקית והזיקה לתופעת הפלישה לקרקעות, וכן בדרכים השונות להתמודדות עמה. הצוות קיים מספר ישיבות, במסגרתן נדונה סוגיית האכיפה נגד הבניה הבלתי חוקית על היבטיה ושלביה השונים, ובכלל זה- נסקרו ע"י הגורמים השונים הנתונים הקיימים ברמה המדינתית ביחס לצווים שניתנו בשנים האחרונות, נבחנו הנתונים ביחס לסיוע המשטרתי הנדרש והמתקבל למימוש צווים אלה, ונדונו כלים שונים לביצוע אכיפה והרתעה יעילה אשר סופה להביא לצמצום התופעה הרחבה של בניה בלתי חוקית במדינת ישראל.

ב.      סוגיה משמעותית שעמדה במרכז דיוני הצוות היתה הסיוע המשטרתי שניתן לגופי האכיפה השונים לצורך ביצוע צווי ההריסה והפינוי המופנים כנגד בניה בלתי חוקית ופלישה לקרקעות. פרקליטות המדינה, היחידה הארצית לאכיפת דיני מקרקעין ורשות מקרקעי ישראל שבו והדגישו את הקושי בקבלת סיוע משטרתי לצורך ביצוע צווי ההריסה והפינוי נגד העבירות החמורות ביותר. הנתונים שהובאו על ידי גופים אלו אכן הצביעו על בקשות לסיוע משטרתי שלא קיבלו מענה, וזאת בעיקר במגזר הלא יהודי. נציגי מתפ"א העבירו, מאידך, נתונים המתייחסים ליעדי הביצוע שלה במתן סיוע משטרתי, לרבות בקשות לסיוע מאת רשויות מקומיות, ולפיהם עמדה מתפ"א ביעדיה. נציגי המשטרה טענו כי היא פועלת למתן סיוע מירבי לביצוע הצווים, אולם קיימים שיקולים מבצעיים ולוגיסטיים שונים אשר משפיעים על מועד ביצוע הצו. הצוות לא הצליח לגשר על הפער בין טענות רמ"י והיחידה הארצית בדבר חוסר סיוע מספק מצד המשטרה בביצוע צווים, לבין טענות המשטרה בדבר מתן סיוע מיטבי ובהתאם לדרישה, והתקשה לקבל נתונים מדויקים בענין. יצויין כי לאור הקשיים המתוארים, המליץ הצוות על בחינת כלים לאיסוף נתונים בדבר בניה בלתי חוקית, לרבות ביחס לבניה בלתי חוקית שבטיפול הועדות המקומיות.

ג.        באופן כללי ציינה המשטרה, כי לצד החובה ליתן סיוע במימוש הצווים שנקבעו עפ"י דין עומדים גם צרכים מבצעיים ופרקטיים. נציגי המשטרה הטיבו לבטא את הקשיים העומדים בפניהם בהתנהלות השוטפת, ובכלל זה את הצורך לבחון את הפגיעה אפשרית בסדר הציבורי הן במועד ההריסה והן בתקופה שלאחר ההריסה בפועל. נציגי המשטרה ציינו, כי מימוש של צווים מסוימים, באזורים מסוימים, עלול לחייב שימוש במאות שוטרים ובאמצעים שונים, שלא תמיד עומדים לרשות המחוז הרלבנטי. 
מתוך ההכרח שבשמירה על שלטון החוק ועל תכליות דיני התכנון והבניה וההגנה על הקניין, הסכימו כל חברי הצוות, כי קיימת חשיבות מהותית למימושם של צווים, וכי אין זה מתפקידה של המשטרה לתהות אחר ההצדקות למתן צווים אלה, אלא אך לשמש גוף המסייע במימושם. עם זאת, הכירו חברי הצוות גם במגבלות ובקשיים שבפניהם נצבת המשטרה בפעולותיה לסיוע מימוש הצווים. לאור האמור המליצו חברי הצוות על מספר המלצות כדלקמן –

ד.      צווי הריסה, הפסקה או פינוי- הצוות המליץ על הקמת ועדת אכיפה מתמדת במסגרת מתפ"א בשיתוף גופי האכיפה השונים והמשטרה, לצורך יצירת מדרג ותעדוף של צווים תלויים ועומדים וקביעת סדר עדיפויות מוסכם לביצועם. הצווים הראשונים בסדר העדיפויות ייכנסו לתוכניות העבודה של מחוזות המשטרה.

בנוסף, יוקם פורום בראשות המשנה ליועמ"ש (אזרחי) אשר יבצע בקרה אחר ביצוע הצווים, ויכריע במחלוקות בדבר תעדוף צווים פרטניים.

עוד בהקשר זה המליץ הצוות על הרחבת נוהל האכיפה החל במזרח ירושלים לאזורים רגישים נוספים שבהם יש קושי בביצוע צווים וזאת בהתאם להחלטת היועץ המשפטי לממשלה בהמלצת הפורום. נוהל האכיפה האמור הקובע פרוצדורה סדורה, שלפיה אי מימוש של צווים בשל רגישות פוליטית או אחרת, ייעשה באופן חריג ורק לאחר בחינה מדוקדקת של היועץ המשפטי לממשלה, הוכח כיעיל וכמקדם אכיפה.

ה.      פתרונות אכיפתיים נוספים- במסגרת דיוני הצוות הלכה והתגבשה ההבנה כי המשאבים המוגבלים והמציאות הקיימת מכתיבים צורך לגבש פתרונות אכיפה נוספים לביצוע צווים, אשר ידרשו סיוע מופחת מהמשטרה ולעיתים אף יוכלו להתבצע ללא סיוע משטרתי כלל. לפיכך סקר הצוות שורה של כלי אכיפה נוספים, תוך המלצה לטיוב או הגברת השימוש בהם. מטרתם של כלים אלה היתה ונותרה – השבת המצב לקדמותו וסילוק העבירה, אך הרצון הוא להגיע לתוצאה זו בדרכים אחרות. בין יתר הדרכים שהומלץ לנקוט בהן:

-          שימוש מוגבר בכלי של הזמנה לחקירה בשל הפרת צווים, בשל אפקט ההתראה וההרתעה שיוצרת החקירה עצמה;
-          שימוש מוגבר יותר בקנסות אגב ההליך הפלילי וזאת על מנת לבטא את סלידת החברה מעבירות אלה ומתוך רצון למנוע מצב שבו יצא חוטא נשכר;
-          יצירת אפיק אכיפה מנהלית נגד עבירות תכנון ובניה, באמצעות תיקון חוק העבירות המנהליות, התשמ"ו-1985, ותוך שימוש בכלי של "עבירה נמשכת", אשר יאפשר העלאת הקנס כל עוד העבירה נמשכת;
-          טיוב ההפעלה של נוהל תפיסה וחילוט כלים המשמשים לביצוע עבירות תכנון ובניה, והרחבת השימוש בו;
-          טיוב הליכים משפטיים לאכיפת דיני התכנון והבניה ובכלל זה על דרך תיקון פרק י' לחוק התכנון והבניה.

ו.        טיפול בחסמים - בצד הפתרונות שנדונו על ידי הצוות, זוהו גם מספר חסמים אשר מקשים על ביצוע אכיפה יעילה, וגובשו המלצות לצורך הסרתם.
-          נדונה תופעה מוכרת של סיכול אכיפה יעילה על ידי ועדות מקומיות על דרך של הגשת כתבי אישום, אשר מנוהלים לאורך זמן ארוך ע"י התובע או שמגיעים לגביהם להסדר טיעון מקל. מעת הגשת כתבי אישום נמנע כל טיפול מנהלי יעיל אחר. הצוות ממליץ כי שימוש לרעה זה, ככל שיאותר ע"י היחידה הארצית, ידווח למחלקה לאכיפת דיני מקרקעין, אשר תפעל לנקיטת פעולות אכיפה מדינתיות, ולבחינת ההסמכה לתובע המקומי.

-          בניה בלתי חוקית חוזרת מיד לאחר ביצוע הריסה- הצוות ממליץ כי יינתן דגש מיוחד בהתייחס לבניה חוזרת, וכי ייעשה שימוש, ככל הניתן, בצווים הקיימים כדי למהר ולהוציא שוב לפועל את הצווים המקוריים;

-          תכניות המכשירות עבירות תכנון ובניה- הצוות ממליץ כי ייעשה תיאום טוב יותר בין היבטי התכנון להיבטי האכיפה, הן ברמת הוועדות המחוזיות והן ברמת המטה – מינהל התכנון. במסגרת זו מומלץ, כי היועץ המשפטי לוועדה המחוזית יחווה דעתו בענין בפני הוועדה המחוזית לפני כל דיון בהכשרת עבירות בניה חמורות, וכן כי ייעשה ידוע שוטף של מינהל התכנון בקיומם של עבירות בניה חמורות באזורים שונים, על מנת שנתון זה יילקח בחשבון לעת בחינת האפשרות להכשרתן התכנונית;
-           מחסור במפקחים- נוכח תלונות רבות שנתקבלו בנושא, בעיקר מצדן של הרשויות המקומיות, ועל אף שלא עסק באכיפה ברמה המקומית, הצוות ממליץ על עריכת שיפורים משמעותיים בנושא, ובכלל זה תוך בחינתו עם הממונה על השכר.

-          מעורבות מצד הדרג הפוליטי במדיניות האכיפה- הצוות ממליץ לחדד את הנהלים בענין זה, ולהבהיר כי לדרג הפוליטי אין מעמד בהתייחס לביצוע צווים. עם זאת יש לאבחן התערבות במימוש צווים פרטניים, מקביעת מדיניות אכיפה, שזו פעולה שמוסדות התכנון מחויבים בביצועה.

ז.       סוגיות ייחודיות - בדו"ח הוקדשה התייחסות מיוחדת למגזרים הערבי, הדרוזי והחקלאי, שבהם קיים קושי מוגבר בביצוע אכיפה. הגורמים המקצועיים מדווחים, כי במגזר הערבי הקושי המוגבר נובע, בין היתר, נוכח העובדה, שבקרב חלקים מסוימים באוכלוסייה, הבניה הבלתי חוקית נתפסת כהכרחית, לגיטימית ומוצדקת לאור מצוקת הדיור והמחסור בתכנון לאורך השנים. נרטיב זה קיים גם אם לאורך השנים האחרונות יש התקדמות רבה במתן פתרונות תכנוניים בתכנון מתארי ומפורט. המשטרה ציינה במיוחד את הקושי להתמודדות עם מצבים שבהם יש התנגדות מוגברת לביצוע פעולות אכיפה בכלל והריסה בפרט, אשר דורשת היערכות מראש של שוטרים רבים, וזאת כאשר עולה חשש להפרות סדר בזמן מימוש הצו ואף לאחר מכן. הצוות הדגיש כי לצד עבודת הממשלה שנערכת בימים אלו לקידום תכנון ופתרונות דיור במגזר הערבי, יש לנקוט מדיניות ברורה של אכיפה נגד מפרי החוק. עוד ובנוסף, זיהה הצוות, כי המצב במגזר הדרוזי מבחינת האכיפה עגום אף יותר, באשר בשנים האחרונות כמעט ולא בוצעה הריסה של בניה בלתי חוקית במגזר זה, למרות קיומם של צווי הריסה ופינוי. לפיכך, הצוות ממליץ על טיפול נוסף וייחודי בתופעה, במעורבות דרגים מקצועיים בכירים ואף דרגים של קובעי מדיניות.
ביחס למגזר החקלאי, התייחס הצוות למאפיינים המובהקים של העבירות, אשר כוללות דרך כלל עבירות שימוש בקרקעות חקלאיות לצרכים מסחריים, המנוגדות הן לדיני התכנון והבניה ומדיניות השמירה על השטחים הפתוחים, והן לחוזי החכירה מול רמ"י. תמריץ משמעותי בקיומן של העבירות אלו הוא הרווחים הכלכליים המשמעותיים המופקים מהן, וחוסר האכיפה וההרתעה המספק. לפיכך המליץ הצוות על המשך חיזוק מדיניות האכיפה הכלכלית נגד עבירות אלו.
 
דואר אדום @ כתוב לנו Weekly Review

סקירה שבועית

הצטרף לרשימת התפוצה שלנו והיה מנוי על "סקירה שבועית"

קבל חינם את כל המידע והעדכונים ישירות ותהנה מגישה לארכיון הסקירות שלנו - מאגר המידע האולטימטיבי לשמאים,עורכי דין, מהנדסים,חקלאים, קבלנים, משקיעי נדל"ן, חברות ביטוח, פיננסים ועוד...

 
דוא"ל:
שם:
 
  
+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...
+ שלח משוב
   משרד ראשי - תל אביב והמרכז,  טל': 03-7542873   || מוקד הודעות:  24/7 : 03-7542873     פקס: 03-7622513  :FAX                    
 
סניף חיפה והצפון:  טל:  04-8715370     פקס: 04-8715763  :FAX ||    סניף ירושליים:  02-5660085        ||     סניף באר שבע והדרום:   08-6450007     
 נייד:    052-3728828    : Mobile   ||   דוא"ל משרד:   office@etkin.co.il    ||  דוא"ל חיים: haim@etkin.co.il 

    
 כל הזכויות שמורות לחיים אטקין - שמאות סקרים ומידע    © All Rights Reserved To Haim Etkin - Appraiser      ©   1985 -2020 
למעלה מ- 33 שנות מצויינות בשמאות אמינה, מהימנה, נכונה ומדוייקת

 
 
לייבסיטי - בניית אתרים