חיים אטקין-שמאות מקרקעין רכוש וחקלאות-בית שמאי - פיצויי הפקעה


עברית  |  English  |  Русский  |  français  |  عربي  |  
תאריך ושעה
 

ייעוץ בווטס אפ

052-3728828

 

 

       
      דף הבית >> פיצויים וירידות ערך >> פיצויי הפקעה
 

מספר חוקים מאפשרים הפקעות מקרקעין, חלקם אף בשיעור של עד 40% משטח המקרקעין שבבעלותו של אדם, ללא תשלום של פיצויים.

רבים המתוודעים לנושא ההפקעה לראשונה, אינם מעלים כלל על דעתם כי קיימת אפשרות ההפקעה ללא כל פיצוי כספי, והדבר ניראה להם תמוה ומוזר.

הבסיס החוקי והחוקים הדנים בהפקעות מקרקעין :

- פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור ) 1943

- פקודת הדרכים ומסילות הברזל ( הגנה ופיתוח) 1943

- חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965

- חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור, התשכ"ד 1964

- חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, התשכ"ה 1965

החוקים הדנים בהפקעות מקרקעין, שיעורן ומטרתן ידועים ומוכרים היטב לשמאי המקרקעין והם אלו המאפשרים או שוללים את האפשרות להגשת תביעת פיצויי הפקעה.

ניתוח ההפקעה, שיעורה ואופן ביצועה, יזכו או ישללו מבעל מקרקעין תשלום פיצויי הפקעה.

משרדנו יוכל לסייע לך לבדוק את מידת ההפקעה, שיעורה, ומידת זכאותך לפיצויי הפקעה.

לאחר בדיקת זכאותך לפיצויי הפקעה, נוכל לערוך עבורך חוות דעת על בסיסה יש להגיש את תביעת פיצויי ההפקעה.


אחרי 66 שנות קיומה של פקודה מנדטורית להפקעת קרקעות, אישרה ביום 15.12.2009  ועדת הכספים של הכנסת לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לתיקונה. ביקורת חריפה מוטחת בתיקון, לפיה הוא פוגע בזכויות קניין ואינו מתקן עוולות היסטוריים שהמדינה גרמה לבעלי קרקעות לפני 25 שנה ויותר


תיקון לפקודת הקרקעות - רפורמה בדיני ההפקעות, האמנם


פיצוי דו שלבי: חשוב לדעת כי במקרה בו הפגיעה כרוכה גם בהפקעה, הפיצוי הוא דו-שלבי: השלב הראשון הוא פיצוי בגין ירידת ערך הנובעת מהעובדה שייעוד הקרקע שונה מיעוד פרטי לצורך הציבורי, (תביעת 197). השלב השני, שייתכן ויקרה שנים רבות אחר כך או לעולם לא, הוא בגין עצם ההפקעה – נטילת הקרקע מידי הבעלים (פיצויי הפקעה).קרא עוד


העליון: קרקע שהופקעה לא תוחזר לבעליה גם אם לא נעשה בה שימוש ציבורי

העליון: על המחוקק להסדיר את נושא הפיצויים בשל הפקעת הצבא


עע"ם 4955/07:

הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רעננה נ.  
קרן תורה ועבודה
 
 
פרשנותו של סעיף 190(א)(1) סיפא לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, הקובע כי לא יופקע חלק ממגרש, כאשר הפקעה זו גורמת להפחתת שוויה של יתרת המגרש.

 
סעיף 190(א)(1) לחוק התכנון והבניה מסדיר ביצוע הפקעה על-פי החוק. רישת הסעיף היא אחת מהוראותיו המרכזיות והשנויות במחלוקת של החוק, הקובעת כי ניתן להפקיע עד 40% משטח מגרש ללא תשלום פיצויים לנפקע. המחלוקת בענייננו מתמקדת דווקא בסיפת הסעיף העוסקת בהפקעת חלק ממגרש שגורמת גם להפחתת שוויה של יתרת המגרש. וזו לשונו של הסעיף:

190. ביצוע ההפקעה

(א)   במידה שלא נקבעו הוראות מיוחדות בחוק זה, תבוצע ההפקעה על פי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943, כאילו הורשתה הועדה המקומית בהודעה ברשומות להשתמש בסמכויות ולמלא את התפקידים של שר האוצר או של היועץ המשפטי לממשלה לפי הפקודה האמורה, לענין המקרקעין העומדים להפקעה, הכל בשינויים ובתיאומים אלה:

(1)   סעיף 20 לפקודה האמורה יחול גם על הפקעת מקרקעין לצרכי גנים, שטחי נופש וספורט וכן לבניני חינוך, תרבות, דת ובריאות, ובכל מקום שמדובר באותו סעיף על "רבע" יבוא "ארבע עשיריות"; אולם לא יופקע חלק ממגרש, בתשלום או ללא תשלום, אם כתוצאה מכך יפחת שוויה של יתרת המגרש; (ההדגשה שלי- ע.א.)

"דווקא בשל כוחה האדיר של המדינה במעשה ההפקעה; דווקא בשל ההגנות המעטות הניתנות ליחיד בנסותו להגן על נכסיו כנגד מעשה ההפקעה; דווקא בשל אלה שומה עלינו להגן על קניינו של היחיד ככל הניתן. אכן, יש שהפקעה היא בבחינת הכרח-לא-יגונה – זו טובת הכלל – ועל כך נסכים כולנו. ואולם נכיר בהפקעה ונתמוך בה כל עוד אין היא מסיגה את גבולו של היחיד מעבר למידה הראויה..."

האם יש בפיצוי בגין הירידה בערך יתרת שווי המגרש כדאי לרפא את הפגיעה בזכות הקניין של פלוני שנגרמה עקב ההפקעה? חברתי סבורה כי ככל שהפגיעה מאפשרת ניצול סביר של יתרת המגרש, התשובה לשאלה זו היא בחיוב. כאן דעותינו חלוקות. לדידי, אף אם ישולמו פיצויים בגין הפגיעה ביתרת המגרש (ואני מחריג בנקודה זו פגיעה של מה בכך) לא יהיה בכך כדי לרפא את הפגיעה בזכות הקניין של פלוני בעקבות הפקעה.
בנוגע להפקעות לצרכי ציבור לפי חוק התכנון והבניה, קבע המחוקק הסדר ברור: הפקעה של עד 40% משטחו של מגרש לצרכים הציבוריים המנויים בסעיף 190(א)(1) אפשרית מבלי לשלם פיצויים [ראו: הרישא של סעיף 190(א)(1) לחוק התכנון והבניה והוראות סעיף 20 לפקודת הקרקעות אליהן מפנה סעיף 190(א)(1)]; הפקעה של מעל ל-40% לצרכי ציבור אפשרית אך יש לשלם פיצויים בגינה (ראו הוראות החוק הנזכרות הנ"ל); על כך הוסיפה הפסיקה כי הפקעה של החלקה במלואה מחייבת תשלום פיצויים מלאים בגין ההפקעה, ללא ניכוי אוטומטי של הפיצויים בגין 40% מהחלקה (ראו: עניין הולצמן); לבסוף, קבע המחוקק כי ללא קשר לשאלת הפיצויים ששולמו בגין ההפקעה - "בתשלום, או שלא בתשלום" - לא תתאפשר הפקעה חלקית של מגרש אם יש בכך פגיעה ביתרת שווי המגרש.

 ההגנה הקבועה בסעיף 190(א)(1) לחוק התכנון והבניה תחול כל אימת שהפקעה חלקית של מגרש תביא לירידת ערכו של יתרת המגרש, למעט כאשר מדובר בירידת ערך זניחה. במצבים אלו יהיה על הרשות לבחור האם לבצע הפקעה חלקית של המגרש או להפקיע את המגרש בשלמותו.

"דווקא בשל ההגנות המעטות הניתנות ליחיד בנסותו להגן על נכסיו כנגד מעשה ההפקעה; דווקא בשל אלה שומה עלינו להגן על קניינו של היחיד ככל הניתן. אכן, יש שהפקעה היא בבחינת הכרח-לא-יגונה – זו טובת הכלל – ועל כך נסכים כולנו. ואולם נכיר בהפקעה ונתמוך בה כל עוד אין היא מסיגה את גבולו של היחיד מעבר למידה הראויה."
נטל הוכחת סבירותו של השימוש ביתרת החלקה מוטל על כתפי הרשות ולא על כתפיו של הפרט 

שר אוצר, המבקש להפקיע קרקע פרטית למטרות ציבוריות, יחוייב לקיים התייעצות עם ועדה ממשלתית וכן להבטיח זכות שימוע לבעל הקרקע - לפני שיחתום על צו ההפקעה - כך לפי תקנות שאישרה היום (ב' 1.11.2010 ) ועדת הכספים של הכנסת קרא עוד


  לקישור לאתר ויקיפדיה, עם הסבר נוסף, לחץ כאן

קישורים אחרים:


 

nrg: תנופת פיתוח התשתיות בישראל צפויה להגביר את הפקעת הקרקעות לצורך סלילת כביש או מסילת רכבת. אף שבעלי הקרקעות לרוב מפוצים על ההפקעה, במקרים רבים הליך הפיצוי נגרר שנים בבתי המשפט, וגם אז הפיצוי בדרך כלל חלקי וחסר. כיצד לנהוג עם קבלת הודעת ההפקעה?

הארץ:  עתירה לבג"ץ: להשיב את קרקעות קאנטרי קלאב גלילות לבעלים המקוריים

הארץ: גם דייר מוגן זכאי לפיצוי בגין הפקעת נכס

 TheMarker: בעלי קרקעות באזור חדרה והסביבה, שמהם הפקיעה מעצ קרקעות לצורך סלילת כביש 9, הגישו לבית המשפט המחוזי בחיפה תביעת פיצויים נגד החברה בהיקף של כ-70 מיליון שקל. מעצ פיצתה את בעלי הקרקע בסכום של 10 מיליון שקל בלבד.

nrg : איך להתמודד עם הפקעת קרקעות מטעם המדינה

כלכליסט: רשות מקומית תוכל להפקיע קרקעות מדינה לצורכי ציבור, למרות חוק יסוד מקרקעי ישראל - כך קבע בית המשפט העליון

כלכליסט:   בעלי קרקעות בפארק הרצליה: העירייה חייבת לנו 4 מיליון דולר

TheMarker:   ביהמ"ש: נתיבי איילון תשלם 3 מיליון שקל כפיצוי על קרקע שהופקעה

כלכליסט: ביהמ"ש העליון: גם מי שעשה שימוש לא חוקי בקרקע יקבל פיצוי על הפקעתה

ועדת הפיצויים לפי חוק כביש ארצי לישראל פסקה כי חברת חוצה ישראל תשלם כ-1.5 מיליון דולר לחברת "זרעים גדרה" בגין הפקעת 217 דונם שבבעלותה מצפון לגדרה

TheMarker: בפסיקה תקדימית קבע הרכב בראשות הנשיאה ביניש כי אין להמשיך את הפגיעה בחופש הקניין, שמקורה בחוק מתקופת המנדט, והורה לשר התחבורה להציע קריטריונים לפיצוי מלא בגין ההפקעה

 עשרות רשויות עתידות לעמוד בפני גל תביעות של יורשי קרקעות   |    בית משפט אפשר לעיריית עכו להרוס בית מגורים במסגרת הפקעת קרקע    |     איזה פיצוי עדיף בהפקעות חקלאיות - קרקע חלופית או כסף?    |    כיצד לנהוג עם קבלת הודעה על הפקעת קרקע?    |    בעלי קרקעות בהוד השרון מאשימים את העירייה בביצוע מחטף קרקעות    |    יולי עופר: ההפקעה תזיק לבריאותי    |    האם כללי ההפקעות ישונו ? חוק מנדטורי מעטים מכירים ויודעים שמה ששלך.. .. לא תמיד נשאר אצלך, אפשר לקחתו בלי לשלם לך !    |     ע. הרצליה תפקיע 420 מ"ר מאחוזתו של יולי עופר    |     בנו את מתחם הפאוור סנטר בצומת ירקון על קרקע שאינה שלהם תוך חריגה של אלפי מ"ר.    |    קרקע שהופקעה לפני 25 שנה ולא נעשה בה שימוש, לא תוחזר לבעליה    |    לאחר ההפקעה- חשש לעימותים עם הדרוזים > חסמו את הכביש בשל הנחת צינור הגז > התחדשו העימותים האלימים בכביש 70    |    שטח שהופקע על ידי המדינה לפני שנת 1985 יישאר בחזקתה, ולבעלי הקרקע המקוריים לא תהיה כל זכות לתבוע אותו בחזרה גם אם לא נעשה בו שימוש    |      פסק דין של ביהמ"ש העליון מכשיר הפקעת שטחים ע"י המדינה ללא פיצויים    |    מושב רשפון ו-37 מחבריו הגישו תביעת לקבלת פיצוי על הפקעה נגד חברת מעצ    |    הפקיעו ועשו שימוש בקרקע כמקום חנייה בתשלום. נתבעו ושילמו פיצוי לדיירים    |    הקרקע מיועדת לסלילת כביש? אז נקים בניין    |     הפקיעו לכם נכס? כך תקבלו פיצוי    |   

 

פקודת הקרקעות - רכישה לצורכי ציבור

רשומות

ספר החוקים

פקודת הקרקעות


השמאי הממשלתי יקבע גובה הפיצוי על הפקעות תת-קרקעיות

ביהמ"ש: בעלי קרקעות בכביש מכבית יקבלו דירות בגבעת שמואל    |     מפער קישון : מהו הפיצוי המוצע לבעלי הקרקעות בגין הפקעת השטחים לתשתיות הלאומיות    |

בעל קרקע בישראל שמתגורר בפרו תובע את החברה הלאומית לדרכים (לשעבר מע"צ) בטענה שלא קיבל דיווח על תהליך הפקעת הקרקע ולא קיבל עבור ההפקעה פיצוי כספי. קרא עוד

עיריית רמת השרון תפצה חברה קבלנית ב-6 מיליון שקל    |    עיריית ת"א, ביה"ס מקווה ישראל ופרופ' מור-יוסף יתבעו מיליוני שקלים מהמדינה בגין הפקעת קרקע בת"א    |     ארבעה גופים ימונו לנאמנים על אחד השטחים היקרים בתל אביב -  קרקע של 14 דונם הנמצאת על חוף הים    |    50 דונם מכפר פלסטיני הופקעו לטובת הרכבת   |   עיריית תל אביב תפקיע מבנים בשכונת פלורנטין ותהפוך אותם לשטחי ציבור      |     אבולעפיה ניצח, ההפקעה בוטלה    |     רעננה תשיב לתושבים קרקעות שהופקעו   |    לראשונה מאז בג"ץ הקשת המזרחית: חקלאים יפוצו על הפקעת קרקע לפי שווי השטח  |   המועצה המקומית שוהם תובעת 600 אלף שקל מחברת החשמל: "הקימה תחנות ממסר בשטחנו ללא היתר"   |   בית המשפט חייב את מעצ לשלם את מחיר השוק לחוכרים פרטיים של קרקע חקלאית שהופקעה  |  כביש 1: בעלי קרקעות שהופקעו תובעים את מע"צ  |  ביהמ"ש: "הפקעה שתפגע במגורים לא תאושר ללא דיור חלופי"  |  המחוזי ביטל הפקעה שתיכנה עיריית פתח תקווה בשטח מגורים  |  שינוי מגמה בפסיקה לטובת העלי הקרקע  |  איך מפצים בהפקעת קרקע חקלאית במשבצת יישוב?   |  זכות עיבוד או שווי שוק על הפיצוי בהפקעה, הפן השמאי  |  אין גבול לחוצפה: הקרקע הופקעה ובעליה גם נדרשו לשלם  |    פיצוי למושב על הפקעת שטח יופחת ב-39 מיליון שקל  |    בעלי קרקעות תובעים פיצויים על כביש 411  |  הזכות לפיצוי הולם בעת הפקעת קרקע  |  הרבנים נגד שטייניץ: ''הפקעת הקבר במירון תביא למהומה''   |   האם נכס שנבנה ללא היתר והופקע, הינו בר-פיצוי?  |  ביהמ"ש: הפיצוי על הפקעת קרקע של מושבים וקיבוצים יוכפל   |   הכנסייה הארמנית עצרה מכרז של המינהל בנמל יפו   |   כפר שמריהו: ייעוד הקרקע שונה - והבעלים תובעים 82 מיליון שקל   |   המחוזי חייב את מע"צ בפיצוי מלא בגין הפקעת קרקע לצורך סלילת כביש מכבית 

כינון וועדה להשגות - פיצויי הפקעה  |   ועדת ההשגות על שומות מקרקעין במשרד המשפטים אשר הקמתה נקבעה בסעיף 9א  לפקודת הקרקעות רכישה לצרכי ציבורתיקון מס' 3 החלה לפעול  |   פרטים נוספים על סמכויות הועדה, סדרי הדין בפניה, וכן טפסים ומסמכים שונים הקשורים לעבודתה מצויים באתר הועדה   |   

 

 

  

   משרד ראשי - תל אביב והמרכז,  טל': 03-7542873   || מוקד הודעות:  24/7 : 03-7542873     פקס: 03-7622513  :FAX                    
 
סניף חיפה והצפון:  טל:  04-8715370     פקס: 04-8715763  :FAX ||    סניף ירושליים:  02-5660085        ||     סניף באר שבע והדרום:   08-6450007     
 נייד:    052-3728828    : Mobile   ||   דוא"ל משרד:   office@etkin.co.il    ||  דוא"ל חיים: haim@etkin.co.il 

    
 כל הזכויות שמורות לחיים אטקין - שמאות סקרים ומידע    © All Rights Reserved To Haim Etkin - Appraiser      ©   1985 -2020 
למעלה מ- 33 שנות מצויינות בשמאות אמינה, מהימנה, נכונה ומדוייקת

 
 
לייבסיטי - בניית אתרים