חיים אטקין-שמאות מקרקעין רכוש וחקלאות-בית שמאי - היועץ המשפטי של משרד הבינוי - תכנית מחיר מטרה ‎היא מקצועית, מחויבת המציאות ויש לקדמה | 5.12.2014


עברית  |  English  |  Русский  |  français  |  عربي  |  
תאריך ושעה
 

ייעוץ בווטס אפ

052-3728828

 

 

       
      דף הבית >> היועץ המשפטי של משרד הבינוי - תכנית מחיר מטרה ‎היא מקצועית, מחויבת המציאות ויש לקדמה | 5.12.2014
 
 
 
 
היועץ המשפטי של משרד הבינוי:
תכנית מחיר מטרה היא מקצועית, מחויבת המציאות ויש לקדמה

 
היועץ המשפטי של משרד הבינוי אלעזר במברגר כתב ליועץ המשפטי לממשלה יהודה ויינשטיין כי אין כל מניעה להוציא לדרך את תכנית מחיר מטרה שאושרה כבר לפני מספר חודשים על ידי הממשלה ועל ידי מועצת מקרקעי ישראל ומוסיף כי ההיפך הוא הנכון, יתכן כי זו חובתה של הממשלה לקדם פתרון זה לבלימת עליית מחירי הדירות הצפויה בשל סתימת הגולל על ההליכים לחקיקת חוק מע"מ אפס. זאת, באמצעות תכנית מחיר מטרה שזכתה לתמיכה מקיר לקיר בקרב אנשי המקצוע והצמרת הכלכלית של ישראל (נגידת בנק ישראל, המועצה הלאומית לכלכלה, כלכלנים בכירים וקבלנים) והנותנת פתרון מסוים למצוקה הנובעת מעליית מחירי הדירות.
 
במברגר הגיב למכתבו של היועץ המשפטי של משרד האוצר שקרא ליועץ המשפטי לממשלה לעכב את ביצועה של תכנית מחיר מטרה למרות אישורה הקודם בידי הממשלה ומועצת מקרקעי ישראל משום "שלא קיים כל צורך או דחיפות בכך".
 
במענה של היועץ המשפטי של משרד הבינוי הוא מציין כי אמנם הכלל לתקופת בחירות הוא נקיטה של ריסון ואיפוק בקבלת החלטות, אך בנסיבות הנוכחיות כאשר התכנית אושרה ומדובר בתכנית מלאה ומוגמרת שמימושה בנסיבות שנוצרו הוא חיוני והכרחי ואסור לדחות את העניין לטיפול הממשלה הבאה שתוקם כנראה רק בעוד חצי שנה, בעיקר לאור עליית המחירים המתמשכת בשנים האחרונות.
 
בפתיחת המכתב נאמר:
"יאמר כבר בפתח הדברים - תקופת הבחירות הינה "תקופת דמדומים", אשר במהלכה טוב תעשה הממשלה אם תנקוט במידה של ריסון ואיפוק לעת קביעת מהלכיה וקבלת החלטותיה. דא עקא, ריסון אין פירושו שיתוק, ואיפוק אין פירושו קפיאה על השמרים נוכח אתגרים המחייבים את הממשלה בנקיטה בפעולה ממשלתית מהירה. לטעמנו, נוכח הנסיבות שיפורטו להלן, והשפעתן השלילית על ציבור רוכשי הדירות, ובפרט החלשים שבתוכם - בולטת לעין זכותה, שלא לומר חובתה, של הממשלה הנוכחית, להוציא לפועל תכנית ממשלתית מקצועית, שגובשה באופן סדור זמן רב קודם ההכרזה על בחירות, ואשר יש בה כדי לתת פתרון מסוים למצוקה הנובעת מעליית מחירי הדירות, המונחת לפתחו של הציבור במלוא חריפותה בימים אלה ממש".

 
מצ"ב מכתבו של היועץ המשפטי של משרד הבינוי.

ד יהודה וינשטיין
היועץ המשפטי לממשלה
 
שלום רב,
                                    הנדון: יישום תכנית "מחיר מטרה" בתקופת בחירות
סימוכין: מכתב היועץ המשפטי למשרד האוצר מיום 3.12.2014
 
בהמשך למכתבו של היועץ המשפטי למשרד האוצר שבסימוכין (להלן - מכתב משרד האוצר), במסגרתו נטען כי אין לקדם את תכנית "מחיר מטרה" בתקופת בחירות, להלן חוות דעתי בהתייחס לסוגיות המשפטיות שנדונו במכתב האמור.

יאמר כבר בפתח הדברים - תקופת הבחירות הינה "תקופת דמדומים", אשר במהלכה טוב תעשה הממשלה אם תנקוט במידה של ריסון ואיפוק לעת קביעת מהלכיה וקבלת החלטותיה. דא עקא, ריסון אין פירושו שיתוק, ואיפוק אין פירושו קפיאה על השמרים נוכח אתגרים המחייבים את הממשלה בנקיטה בפעולה ממשלתית מהירה. לטעמנו, נוכח הנסיבות שיפורטו להלן, והשפעתן השלילית על ציבור רוכשי הדירות, ובפרט החלשים שבתוכם - בולטת לעין זכותה, שלא לומר חובתה, של הממשלה הנוכחית, להוציא לפועל תכנית ממשלתית מקצועית, שגובשה באופן סדור זמן רב קודם ההכרזה על בחירות, ואשר יש בה כדי לתת פתרון מסוים למצוקה הנובעת מעליית מחירי הדירות, המונחת לפתחו של הציבור במלוא חריפותה בימים אלה ממש.
 
עמדת משרד האוצר 
1.         בתמצית, טוען משרד האוצר, להבנתנו, כי אין למועצת רשות מקרקעי ישראל (להלן – המועצה) הסמכות לתקן את החלטתה הקודמת בעניין מכרזי מחיר מטרה (תיקון שנדרש לצורך הפעלה מיידית של התכנית), באשר התיקון, על פי הנטען, מנוגד לאמור בהחלטת ממשלה מס' 1809 מיום 3.7.2014 (להלן – החלטת הממשלה), וכי שינוי החלטת הממשלה האמורה – אסור שיעשה בתקופת בחירות, נוכח הריסון והאיפוק בהן מחויבת לנקוט ממשלה יוצאת במהלך תקופת בחירות, שזה עתה עומדת לפתחנו. להלן אתייחס לטענות אלה.
  
 
החלטת הממשלה
2.         ביסוד הסוגיה המשפטית שבפנינו עומדת החלטת הממשלה, ועל כן ראוי לעמוד, ראשית, על הרקע להחלטה זו, על האמור בה, ועל תכליתה.
3.         ברקע להחלטת הממשלה עמד דיון ממושך, שהתקיים בין ראש הממשלה, שר האוצר ושר הבינוי (להלן - השרים), ומשרדיהם, מאז הקמת הממשלה הנוכחית ולמשך מספר חודשים, בדבר התכנית הממשלתית בה יש לנקוט לצורך הורדת מחירי הדיור בטווח הזמנים המיידי-בינוני. זאת במקביל לטיפול המואץ בהגדלת שיווקי הקרקע, ביצירת הסכמי גג עם רשויות מקומיות ובקיצור הליכי התכנון והרישוי – כלים אשר נועדו לתת פירותיהם בטווח הזמן הרחוק יותר.
4.         במסגרת דיון זה, כידוע, צידדו ראש הממשלה ושר הבינוי בקידום תוכנית "מחיר מטרה" (מכרזי קרקע בהם מחויב הזוכה למחיר דירה סופי הנקבע מראש על ידי המדינה), בעוד שר האוצר ביקש לקדם תכנית שונה - הטבת מס בדמות פטור ממע"מ לרוכשי דירה ראשונה.
5.         בתום דיון ממושך, וכפשרה פוליטית, הוסכם בין השרים לקדם את 2 התוכנית האמורות גם יחד. עוד הוסכם בין השרים, במסגרת ההבנות האמורות, כי הגם שפרסום מכרזי מחיר מטרה, להבדיל מהחלת פטור ממע"מ לרוכשי דירות, אינו טעון הליך חקיקה וניתן להפעלה כמעט מיידית – לא יפורסמו מכרזי מחיר מטרה קודם השלמת הליכי החקיקה הדרושים להחלת הפטור האמור.
6.         על רקע זה, התקבלו בקבינט הדיור, ביום 24.3.2014, שתי החלטות:
6.1         החלטה בדבר פטור ממע"מ לרוכשי דירה ראשונה - החלטה מס' דר/41 של ועדת שרים לענייני דיור (קבינט דיור) מיום 24.03.2014 אשר קבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 3.4.2014 ומספרה הוא 1530 (דר/41) - במסגרת החלטה זו הוטל על שר האוצר להפיץ בתוך 45 ימים תזכיר חוק בהתאם לעקרונות המפורטים בהחלטה, לפיהם עסקה למכירת דירת מגורים שנמכרת לראשונה מקבלן, לזכאים לכך לפי ההחלטה, תזכה בהטבה של מע"מ בשיעור אפס (להלן – חוק מע"מ אפס).
6.2         החלטה בדבר מכרזי מחיר מטרה - החלטה מס' דר/43 של ועדת שרים לענייני דיור (קבינט דיור) מיום 24.03.2014 אשר קבלה תוקף של החלטת ממשלה ביום 03.04.2014 ומספרה הוא 1532(דר/43) – במסגרת החלטה זו הוטל על צוות בראשות שר האוצר ובהשתתפות שר הבינוי והשיכון, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, מנהל רשות מקרקעי ישראל ונציג היועץ המשפטי לממשלה להכין תכנית לפרסום מכרזים לצורך בנייה למגורים, כך שייקבע מחיר מירבי לדירה הנמוך מרמת המחירים הנוכחית בכ-20% (להלן - מכרזי מחיר מטרה או תכנית מחיר מטרה). כן נקבע כי תכנית מחיר המטרה תתבצע על פי הכללים והמגבלות שיוכנו על ידי הצוות, והיא תובא לאישור קבינט הדיור בתוך 20 ימים.
7.         בהתאם להחלטת הממשלה מספר 1532 (דר/43) האמורה הוקם הצוות הנזכר בה, ובוצעה עבודת מטה נרחבת, שנמשכה  הרבה מעבר למסגרת הזמן הקבועה בהחלטה. עבודת המטה, אותה הוביל משרד האוצר, ואשר לקחו בה חלק נציגים בכירים ממשרד הבינוי, משרד ראש הממשלה, רשות מקרקעי ישראל והיועץ המשפטי לממשלה, כללה בחינה של כלל הסוגיות המקצועיות הנוגעות לדבר – היקף השיווקים הנדרש במתכונת מחיר מטרה, האתרים המתאימים למכרז במתכונת זו, הזכאים במסגרת התוכנית, ותנאים פרטניים רבים נוספים הנדרשים לצורך יישום התכנית.
8.         מסקנות עבודה זו הובאו לאישור קבינט הדיור ביום 23.6.2014, ואושרו במסגרת החלטת קבינט הדיור דר/50, אשר ביום 3.7.2014 קיבלה תוקף של החלטת ממשלה מס' 1809, היא החלטת הממשלה הנזכרת לעיל.
9.         במסגרת החלטת הממשלה ניתן ביטוי גם להבנות לפיהן יישום מכרזי מחיר ידחה עד לאחר השלמת הליכי החקיקה של חוק מע"מ אפס. זאת בסעיף 5 להחלטת הממשלה, בו נקבע:
"בשל הצורך בתיאום בין תכנית זו לבין הטבת מע"מ בשיעור 0% בשנת 2014, יחל השיווק מיד לאחר חקיקתו של חוק מס ערך מוסף (הטבה במס לרכישת דירת מגורים מוטבת), התשע"ד – 2014".   
10.     לטעמנו ברור, מהרקע המובא לעיל, כי לא היה בכוונת הממשלה להתנות את יישומה של תכנית מחיר מטרה בהשלמת הליכי החקיקה של חוק מע"מ אפס. החלטת הממשלה נכתבה במועד בו קודם חוק מע"מ אפס בכנסת, מכוח תמיכת הממשלה, ובכוונת הממשלה היה להביאו לידי גמר. על רקע זה, שיקפה החלטת הממשלה את ההבנות שבין השרים בדבר עיתוי פרסום מכרזי מחיר מטרה, לפיהן לא יוחל בפרסום מכרזי מחיר מטרה קודם השלמת הליכי חקיקת חוק מע"מ אפס, על יסוד ההנחה כי הליכים אלה אכן יושלמו, במועד זה או אחר.
11.     גם מצד לשון ההחלטה, אך מובן כי במצב דברים בו ברור כי נסתם הגולל על ההליכים לחקיקת חוק מע"מ אפס  – אין עוד כל צורך "בתיאום" בין התכניות. תשומת הלב מופנית לכך כי בהחלטת הממשלה אף חודד שמדובר ב-"הטבת מע"מ בשיעור אפס בשנת 2014 [הדגשה לא במקור - הח"מ]" – דבר שאין חולק כי במועד בו אנו מצויים אינו בר-היתכנות כלל.
12.     משכך, לטעמנו, בנסיבות בהן התייתר הצורך ב-"תיאום" בין התוכניות, באשר אחת מהן כבר אינה ברת-ביצוע, מובן כי אין בסעיף האמור כדי למנוע את יישומה של תכנית מחיר מטרה. לטעמנו, לפרשנות ההפוכה – כאילו לכאורה הסעיף האמור מתנה את יישומה של תכנית מחיר מטרה בהשלמת הליכי חקיקת החוק – אין תימוכין בלשון החוק, ויתרה מזאת – הוא אינו משקף את תכליתה האמיתית של ההחלטה, כפי שעמדה לנגד עיני חברי קבינט הדיור, לעת קבלתה.   
13.     מכאן נובע גם כי, בניגוד לעמדת משרד האוצר, אין בהחלטת הממשלה דבר שיש בו כדי למנוע ממועצת מקרקעי ישראל לקבל כיום החלטה בדבר ביטול "התניה" המונעת פרסום מכרזי מחיר מטרה כל עוד לא הושלמו ההליכים לחקיקת חוק מע"מ אפס, וזאת כיוון שהחלטת הממשלה עצמה, לטעמנו, לא כוללת "התניה" כזו.  
14.     במכתב משרד האוצר מפורטים עניינים שונים המצביעים, לשיטת משרד האוצר, על הזיקה שבין 2 התוכניות. לעניין זה נבהיר כי אין חולק בדבר קיומן של זיקות שונות, אף מעבר למפורט במכתב משרד האוצר, בין 2 התוכניות - ואולם אין בכך כדי לשנות מפירושה הנכון של החלטת הממשלה, המובא לעיל. לטעמנו, אין להסיק מקיומן של זיקות שונות בין התוכניות מסקנה מרחיקת לכת לפיה, כביכול, הממשלה התנתה את עצם הוצאתה לפועל של תכנית אחת – בהוצאתה לפועל של התכנית האחרת.
15.     נסכים, כי ביטול תוכנית מע"מ אפס עשוי להצריך התאמות שונות בתכנית מחיר מטרה, ואולם חזקה על המועצה שתדון בעניינים אלה ותבצע את ההתאמות הנדרשות, לטעמה, נוכח המציאות החדשה שנגלתה בפניה בימים האחרונים, וההבנה כי הליכי החקיקה של חוק מע"מ אפס לא יושלמו בכנסת הנוכחית. שינוי משמעותי שכבר דובר בו, למשל, הינו תיקון החלטת המועצה באופן שיקבע בה כי דירות מחיר מטרה יוקצו לזכאים להן בדרך של הגרלה, וזאת החל מהמכרז הראשון שיפורסם, ולא רק לאחר ארבע חודשים, כקבוע בהחלטה היום. נוסיף, כי ככל שמדובר בשינוי מהותי של החלטת המועצה הקודמת, יוכלו השרים להביא את הדברים לדיון נוסף בקבינט הדיור, שכידוע ימשיך בעבודתו גם לאחר פיזור הכנסת.
יישום תכנית מחיר מטרה בתקופת בחירות
16.     כמוסבר לעיל, נחה דעתנו באשר לאמור בהחלטת הממשלה, ואיננו רואים בה עצמה דבר המונע את תיקון החלטת המועצה וביטול הכריכה של מכרזי מחיר מטרה בחקיקת חוק מע"מ אפס. לצד זאת, נסכים, כי אין בכך כדי לייתר את הצורך בבחינת שאלה אחרת שעולה במכתב משרד האוצר – והיא השאלה המשפטית המרכזית, לטעמנו, במסגרת דיון זה – שאלת היכולת לקבל החלטה מינהלית בדבר פרסום מכרזי מחיר מטרה בתקופת בחירות.
 
  
הדחיפות ביישום תכנית מחיר מטרה
17.     כידוע, מרחב הפעולה ואופן הפעלת הסמכויות של ממשלה יוצאת, בתקופת בחירות, שונים משל ממשלה רגילה[1]. בפניות עבר של היועץ המשפטי לממשלה לשרי הממשלה, אשר עסקו בסמכות השרים והממשלה לקבל החלטות בתקופת ממשלה יוצאת, הדגיש היועץ את עקרון היסוד בהקשר זה, לפיו ממשלה ושרים הפועלים בתקופת בחירות מחויבים באיפוק בהפעלת סמכויותיהם לגבי כל אותם עניינים שאין כורח ודחיפות מיוחדת לפעול בהם בתקופת מעבר. בהקשר זה נזכיר את דברי בית המשפט העליון בבג"צ 8815/05 לנדשטיין ואח' נ' שפיגלר ואח'[2]:
"אמנם, לא נמצא הגבלה פורמלית בחוק על סמכויות ראש הממשלה והשרים, ואלה לא צומצמו בדין לפעולות שוטפות בלבד, בין מכח פרשנות ההסדר הסטטוטורי החל על הענין ובין מכח עקרון חוקתי כללי של משפט מקובל. אולם, כפיפותה של ממשלת מעבר לעקרונות המשפט הציבורי הכללי, מטילים עליה חובה לפעול בתקופת המעבר בסבירות ובמידתיות, כנגזר מהאופי המיוחד של השלטון בעת זו. חובה זו מצריכה מערך של איזונים אשר נועד, מצד אחד, להבטיח יציבות והמשכיות לבל ייווצר חלל שלטוני; מצד שני, היות ממשלת מעבר ממשל זמני שאינו ניזון מאימון הכנסת והציבור, מוליד צורך בריסון רב בהפעלת סמכויות השלטון, שנועדו ביסודן לעיתות שיגרה.
בתקופה זו, מחויב השלטון באיפוק בהפעלת סמכויותיו לגבי כל אותם עניינים שאין כורח ודחיפות מיוחדת לפעול בהם בתקופת המעבר. דברים אלה אינם חלים על עניינים חיוניים שבהם יש לעסוק גם בתקופת מעבר שלטונית. נדרש, איפוא, איזון עדין בין החובה לפעול במקום שיש צורך חיוני בכך, לבין חובת השמירה על איפוק וריסון בהפעלת סמכויות שלטוניות, בהינתן תשתית הממשל המיוחדת המאפיינת ממשלה בתקופת מעבר."
18.     דומה, אם כך, כי שיקול מרכזי במסגרת הדיון שבפנינו הינה מידת הדחיפות המיוחסת ליישום תכנית מחיר מטרה. על פי פסיקת בית המשפט המובאת לעיל, ממידת הדחיפות יגזר מרחב חופש הפעולה השמור לרשות המנהלית בהפעלת התכנית בתקופת בחירות.
19.     בנסיבות העניין, נוכח מצב שוק הנדל"ן ורמות המחירים לדירות מגורים, דומה כי אין צורך להכביר מילים ותיאורים בדבר הדחיפות ביישום התכנית. בהקשר זאת נציין, בתמצית, מספר נתונים רלוונטיים.
20.     כך, במהלך התקופה שבין שנת 2008 לרבעון השלישי של שנת 2014 עלו מחירי הדיור בשיעור של 59.8%, כמפורט בגרף שלהלן:

21.     הציפייה לאישור חוק מע"מ אפס בכנסת, ולפרסום מכרזי מחיר מטרה, יצרה המתנה מסוימת מצד רוכשי דירות, ועקב כך הביאה להיקף משמעותי של "ביקושים כבושים" לדירות, בנקודת הזמן הנוכחית. להערכתנו, במצב הדברים שנוצר עם פיזור הכנסת וסתימת הגולל על ההליכים לחקיקת חוק מע"מ אפס - הודעה בדבר הקפאת תכנית מחיר מטרה, משמעותה מכה קשה לציבור הממתין מזה חודשים עם תכנית לרכוש דירה, ודחיפה של ציבור זה לשוק. מימוש של הביקושים הכבושים בבת אחת עלול להביא לעליה חדה נוספת במחירי הדיור, עוד מעבר לעליית המחירים עליה עמדנו לעיל. תוצאה זו, לטעמנו, פוגעת קשות באינטרס הציבורי, ועל הממשלה מוטלת החובה לנקוט בכל אמצעי לשם מניעתה. יובהר, כי הערכה זו הינה ההערכה המקצועית המשותפת לאגף תכנון אסטרטגי ומדיניות במשרד הבינוי, והמועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה.
22.     תקופת הבחירות שבפתח עתידה להימשך מספר חודשים. במסגרת האיזון שאנו מתבקשים לערוך בין הצורך לנקוט בפעולה חיונית ובין הרצון לשמור על איפוק – דומה כי במקרה זה נוטה הכף באופן ברור לכיוון הצורך להבטיח טיפול ממשלתי דחוף בשוק הנדל"ן, כאשר מנגד - דחיית הטיפול במצב לממשלה הבאה תוצאתו תהא פגיעה קשה ברוכשי הדירות בכלל, ובחלשים שבהם בפרט.
תכנית מחיר מטרה – החלטה מוגמרת
23.     שיקול מרכזי נוסף במסגרת בחינת השאלה שבפנינו הינה מידת היותה של תכנית מחיר מטרה בגדר מדיניות ממשלתית מוגמרת, שהבשילה לכדי החלטה סופית, קודם מועד ההחלטה על פיזור הכנסת והליכה לבחירות. על פי הכללים הנהוגים בתקופת בחירות, ככל שמדובר בתכנית מוגמרת, אין מניעה להשלים את ביצועה בפועל במהלך תקופת הבחירות. במקרה זה, אין כל מקום לסטות מעקרון הרציפות הבסיסי, שהוא עקרון יסוד בחילופי שלטון במשטר דמוקרטי. עקרון זה יסודו בסעיף 30 לחוק יסוד הממשלה, ממנו עולה כי עבודת הממשלה והפעילות השלטונית נמשכת כסדרה אף בתקופת בחירות.
24.     לטעמנו, גם התשובה לשאלה זו הינה חד-משמעית. החלטת הממשלה, והחלטות מועצת מקרקעי ישראל שבאו בעקבותיה, היו תוצאה של הליך עבודה ממשלתי ממושך וסדור, תחילה – ברובד של גיבוש הסכמות פוליטיות בדבר המדיניות בה בוחרת הממשלה לנקוט, מבין מגוון דרכי פעולה אפשריות עליהן המליצו הדרגים המקצועיים, ולאחר ההכרעה הפוליטית – ביצוע עבודת מטה מקצועית, בינמשרדית, סדורה, שהבשילה לכדי החלטות ממשלה ומועצה שבמסגרתן נקבעה מסגרת ההפעלה המדויקת של התכנית.
25.     אעיד ממקור ראשון, כי בהמשך להליך העבודה המתואר, ולהכרעות שקיבלו הממשלה והמועצה, ועל מנת שלא לעכב את ביצוע המכרזים בפועל מיד משינתן האות להפעלתם – הנחיתי את גורמי המקצוע במשרד ואת הלשכה המשפטית להכין את התשתית המכרזית והחוזית הנדרשת לצורך יישומם של מכרזים אלה, הלכה למעשה, והכול בהתאם לעקרונות הקבועים בהחלטות הממשלה והמועצה הנזכרות. למען הסר ספק - התשתית האמורה, נכון למועד זה, ערוכה ומוכנה. גם בכך, יש כדי להמחיש את רמת הבשלות של החלטת המדיניות בה עסקינן.
26.     לסיכום עניין זה – לפנינו דוגמא מובהקת להחלטת מדיניות שהתקבלה באופן סופי קודם (למעשה - זמן רב מאוד קודם) תקופת הבחירות, ואין המדובר בהחלטה מהסוג שמקובל למנוע בתקופת בחירות - החלטת ממשלה המתקבלת בתקופת בחירות כהחלטת מדיניות עצמאית וחדשה.
27.     נתייחס בקצרה, גם בהקשר זה, לטענת משרד האוצר, לפיה שינוי הנסיבות שנוצר עם ביטול תכנית מע"מ אפס שומט את הקרקע תחת החלטת הממשלה בעניין מחיר מטרה. לעניין זה נאמר – שינוי הנסיבות נוכח הפסקת הליכי החקיקה של חוק מע"מ אפס, אין בו כדי לעקור החלטת ממשלה תקפה מן השורש. למען הסר ספק, נתייחס בקצרה להלן לעניינים שהובאו במכתב משרד האוצר כעניינים שיש בהם, על פי הנטען, כדי לשמוט את הבסיס לקבלת החלטת הממשלה, ונבהיר מדוע אין בהם ממש. 
28.     כך למשל, לטעמנו, אין בסיס לטענה כי בהעדר חוק מע"מ אפס אין עוד מקום לקידום תכנית המיועדת למשפרי דיור, לצד חסרי דירה. לכל היותר, ניתן לשקול, בנסיבות שנוצרו, מתן קדימות מסוימת לחסרי דירה על פני משפרי דיור, במסגרת התכנית. בנוסף, נוכח הכוונה לקבוע את זהות הרוכשים בהגרלה, החל מהמכרז הראשון – אין כל חשש ל-"השתלטות" של משפרי הדיור על כלל דירות מחיר מטרה. בנוסף, לטעמנו, אין מקום לטענה כי בהעדר חוק מע"מ אפס אין עוד מקום לקידום תכנית מחיר מטרה, שכן זו תשפיע רק בעוד שלוש שנים. עמדת המשרד, המגובה בעניין זה על ידי המועצה הלאומית לכלכלה, הינה כי כוחה של התכנית הוא בהשפעה על ציפיות הרוכשים, ולכן השפעתה ניכרת כבר ממועד פרסום המכרזים בהם נקבע מחיר המטרה, ולא רק החל ממועד מכירת הדירות בפועל. אשר לטענה בדבר הצורך להתבסס על נתוני השמאי הממשלתי לפי חוק מע"מ אפס – הרי שלטעמנו טענה זו בטעות יסודה, באשר לצד עבודת השמאי הממשלתי לפי חוק מע"מ אפס, הכוונה היתה לבצע בדיקה שמאית עצמאית ביחס לכל מתחם שיפורסם במכרז מחיר מטרה.
עלות תקציבית המצמצמת את מרחב הפעולה של הממשלה הבאה
29.     לסיום נתייחס לטענה שעניינה העלות התקציבית של התכנית. על פי הנטען, נוכח העלות התקציבית הכרוכה בביצוע התכנית, הרי שיש לעצור אותה, שאם לא כן יישומה יבוא בהכרח על חשבון פעולות אפשריות אחרות בהן תבקש לנקוט הממשלה הבאה, ומשכך "החלטה זו  תכבול את ידי הממשלה הבאה ותגביל את יכולתה לקבל החלטות מדיניות ביחס לרשות מקרקעי ישראל", לשון מכתב משרד האוצר.
30.     לטעמנו, לא למצב דברים זה כיוון בית המשפט העליון עת הבציע על הצורך למנוע משרי ממשלה יוצאת כבילה של הממשלה הבאה. הממשלה הנוכחית, ככל ממשלה, קיבלה החלטות רבות הכרוכות בהוצאה תקציבית ניכרת (או אובדן הכנסות ניכר), ולא אחת – במתווה רב שנתי ארוך טווח, אשר יחייב את הממשלות שיכהנו בחמש, בעשר ואף בעשרים השנים הקרובות. כל החלטה כזו, מטבע דברים, מצמצמת במידת מה את מרחב התמרון הכלכלי של ממשלה עתידית, ואולם מובן כי הן החלטות שנעשות בסמכות ואין בכך כל קושי. ככל שמדובר בהחלטה שהתקבלה קודם תקופת הבחירות – כפי שהמצב בענייננו, כמוסבר לעיל – הרי שהעלות הכרוכה בה לא מהווה כל שיקול שיש בו כדי למנוע את ביצועה בתקופת בחירות. 
  
 
סיכום

31.    תקופת הבחירות הינה "תקופת דמדומים", אשר במהלכה טוב תעשה הממשלה אם תנקוט במידה של ריסון ואיפוק לעת קביעת מהלכיה וקבלת החלטותיה. דא עקא, ריסון אין פירושו שיתוק, ואיפוק אין פירושו קפיאה על השמרים נוכח אתגרים המחייבים את הממשלה בנקיטה בפעולה ממשלתית מהירה.
32.    לטעמנו, נוכח הנסיבות המפורטות לעיל, והשפעתן השלילית על מצבם של ציבור רוכשי הדירות, ובפרט החלשים שבתוכם - בולטת לעין זכותה, שלא לומר חובתה, של הממשלה הנוכחית, להוציא לפועל תכנית ממשלתית מקצועית, שגובשה באופן סדור זמן רב קודם ההכרזה על בחירות, ואשר יש בה כדי לתת פתרון מסוים למצוקה הנובעת מעליית מחירי הדירות, המונחת לפתחו של הציבור במלוא חריפותה בימים אלה ממש.
 
בכבוד רב,
 
אלעזר במברגר, עו"ד
    היועץ המשפטי


[1] לדיון במעמד ובסמכויות ממשלה יוצאת ראה בג"צ 5167/00 פרופ' וייס נ' ראש הממשלה, פ"ד נה(2) 455, בג"צ 8815/05 לנדשטיין ואח' נ' שפיגלר ואח', בג"צ 2453/06 ההסתדרות הרפואית נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח' (לא פורסם).
[2] יובהר כי פסק הדין הנזכר עוסק בנסיבות של פיזור הכנסת שאינן זהות לנסיבות בענייננו, ואולם מקובל להקיש ממנו בדבר הכללים שיש להנהיג בתקופת בחירות, דרך כלל. 

למה מטרה?כנס מחיר מטרה


מפת השיווק המתוכנן של מכרזי מחיר מטרה


כתוב לנו:Weekly Review

סקירה שבועית

הצטרף לרשימת התפוצה שלנו והיה מנוי על "סקירה שבועית"

קבל חינם את כל המידע והעדכונים ישירות ותהנה מגישה לארכיון הסקירות שלנו - מאגר המידע האולטימטיבי לשמאים,עורכי דין, מהנדסים,חקלאים, קבלנים, משקיעי נדל"ן, חברות ביטוח, פיננסים ועוד...

 


אימייל
שם פרטי
  
 
 
 
+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...
+ שלח משוב
   משרד ראשי - תל אביב והמרכז,  טל': 03-7542873   || מוקד הודעות:  24/7 : 03-7542873     פקס: 03-7622513  :FAX                    
 
סניף חיפה והצפון:  טל:  04-8715370     פקס: 04-8715763  :FAX ||    סניף ירושליים:  02-5660085        ||     סניף באר שבע והדרום:   08-6450007     
 נייד:    052-3728828    : Mobile   ||   דוא"ל משרד:   office@etkin.co.il    ||  דוא"ל חיים: haim@etkin.co.il 

    
 כל הזכויות שמורות לחיים אטקין - שמאות סקרים ומידע    © All Rights Reserved To Haim Etkin - Appraiser      ©   1985 -2020 
למעלה מ- 33 שנות מצויינות בשמאות אמינה, מהימנה, נכונה ומדוייקת

 
 
לייבסיטי - בניית אתרים