חיים אטקין-שמאות מקרקעין רכוש וחקלאות-בית שמאי - הרשויות המקומיות וביטוח הנכסים - דוח מבקר המדינה | 31.12.2012


עברית  |  English  |  Русский  |  français  |  عربي  |  
תאריך ושעה
 

ייעוץ בווטס אפ

052-3728828

 

 

       
      דף הבית >> הרשויות המקומיות וביטוח הנכסים - דוח מבקר המדינה | 31.12.2012
 
דוח המבקר וביטוח הנכסים ברשויות המקומיות
 
 
הרשויות המקומיות מפסידות מיליוני שקלים בשנה בשל ניהול כושל של מערך ביטוחי הרכוש והתביעות כשהם מעמידים בסכנה את השמירה על נכסיהם ואת שלמותם
 
רשות מקומית שתשכיל לכלול במסגרת צוות ההיגוי הכלכלי של העיר שמאי רכוש ומקרקעין מוסמך, שבמסגרת תפקידו בניהול נכסי הרשות, יבקר גם את איכות הפוליסות והכיסויים הביטוחיים המוצעים לה, אשר נערכים על ידי יועצי ביטוח, תוכל לא רק לשמור על שווי נכסי העיר ושלמות התשתיות, אלא גם תבטיח את שלמותם ותקינותם,  ותוודא כי אלו בוטחו כראוי, בסכום נכון ועל מלוא ערכם ושווים ואגב כך לנהל את הסיכונים לנכסי העירייה תוך קבלת פיצוי מרבי ומיטבי בעת אירוע נזקים לנכסיה ולרכושה
 
 
בחודשים נובמבר 2011-מרץ 2012 בדק משרד מבקר המדינה כמה היבטים בהיערכותן של רשויות מקומיות לביטוח נכסיהן. הבדיקה נעשתה בעיריות אשקלון, בית שאן, חיפה, טבריה, יקנעם עילית, ירושלים, נצרת, סח'נין, עפולה, צפת, קריית מלאכי, רמת השרון ותל אביב-יפו, במועצה האזורית מטה יהודה ובחברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ. בדיקות השלמה נעשו במשרד האוצר - באגף החשב הכללי ואצל המפקח על הביטוח ובמרכז השלטון המקומי בישראל.
 
רישום הנכסים ושערוכם: רשויות מקומיות לא עשו סקר נכסים ולא שערכו את נכסיהן לצורך ביטוחם בצורה נכונה מלאה ונאותה שתבטיח פיצוי הולם ונכון בעת התרחשות נזק אש או רעידת אדמה
 
קיים ביטוח חלקי או חסר של מבני ציבור אשר בוטחו רק בחלקם
 
משרד החינוך אינו מוודא שהרשויות המקומיות מבטחות לפי ערך הכינון את מבני החינוך שהוקמו במימונו בתחומי הרשות המקומית
 
ביטוח תשתיות מוניציפליות:  רשויות מקומיות מבטחות על בסיס נזק ראשון בלבד עניין שיעמיד בסימן שאלה את יכולתן להשתקם ולשקם את הנזקים
 
משרד התחבורה, המממן, בין היתר, פיתוח תשתיות כבישים ודרכים בהיקף של מיליארדי ש"ח בשנה, אינו דורש מהרשויות המקומיות, כתנאי לקבלת מימון לפרויקטים, לרכוש כיסוי ביטוחי המתאים לביטוח תשתיות נקודתיות יקרות
 
לא קיים ביטוח לנכסים שהוקצו ללא תמורה או בתמורה סמלית והנכסים חשופים לסיכונים ולנזקים ומבלי שיהיה אפשר לשקמם
 
לא קיימת בקרה אודות קיום ביטוח נכסים שהושכרו לאחר ונכסים מושכרים אינם מבוטחים
 
לרשויות מקומיות רבות אין נהלים המסדירים את ניהול תחום הביטוח, לרבות מעקב אחר הוצאות הביטוח. בחלקן מנוהל תחום הביטוח על ידי עובדים שלא קיבלו ולו הכשרה בסיסית בתחום ואף אינם משתלמים בו במהלך עבודתם והפיצוי המוצע להן אחרי נזקים הוא חלקי ואין לרשות יכולת מקצועית להתמודדות עם תביעות ולהציג שמאות נגדית על מנת לקבל את הפיצוי הראוי המלא והנכון
 
 
 
כיסוי ביטוחי למבנים שנבנו בשיטת "פל-קל"
 
מנתוני משרד הפנים עולה כי בסוף שנת 2011 היו בבעלות הרשויות המקומיות ובשימושן כ-60 מבני ציבור (רובם מוסדות חינוך) שנבנו בשיטת פל-קל. כ-80% מהמבנים מוגדרים מבנים מטופלים , כ-10% מוגדרים מבנים שאינם מטופלים אך מותר להשתמש בהם וכ-10% מהמבנים אסורים לשימוש.
הועלה כי חברות מבטחות מחריגות  בפוליסות ביטוח הרכוש של הרשויות המקומיות אבדן או נזק שייגרמו למבנים או חבות כלשהי שתיגרם במישרין או בעקיפין מקיומן של תקרות או רצפות שנבנו בשיטת פל-קל במבנה המבוטח. כמה חברות מבטחות מאפשרות את ביטול ההחרגה בתנאים שונים ובהם עמידה בעומסים דינמיים מסוימים, הוספת תמיכות למבנה המקורי בכפוף לאישורו של מהנדס אזרחי והמצאת דוח מעבדה שהוסמכה לכך המעיד שהמבנה עומד בתקנים וכי ניתן לבטחו. חלק מהמבנים הבנויים בשיטת פל-קל אינם מבוטחים אפוא. כך לדוגמה, עיריית ירושלים לא עמדה בדרישות החברה המבטחת שלה, וחלק ממבני העירייה אינו מבוטח.
 
 
 
ניהול סיכונים
 
ניהול סיכונים בהקשר של ביטוח רכוש הוא תהליך שאמור לבצע בעל הרכוש כדי לקבל החלטות מיטביות בתחום זה. במסגרת תהליך זה נעשית הערכה של הסיכון הפוטנציאלי לנכסים, כדי לאתר סיכונים שראוי לבטח את הנכסים מפניהם, סיכונים שלא מקובל לבטח מפניהם (כגון סיכוני מלחמה ואירועי טרור), או סיכונים שהביטוח מפניהם יהיה כרוך בתשלום פרמיה נוספת.
 
הנזקים הנגרמים לנכסי הרשות המקומית מקורם לרוב בהתממשות סיכון מעשה ידי אדם, דוגמת גנבה, פריצה או השחתה במזיד, ומיעוטם מקורם בהתממשות סיכון הטמון בנזקי טבע, לרבות רעידת אדמה. תהליך מוסדר ומושכל של ניהול סיכונים, הכולל את הערכתם והמעקב אחר התממשותם, לרבות ההוצאות הנגרמות לרשות המקומית בעת התממשות הסיכון, יאפשר לרשות לבחור באמצעים שיבטיחו הגנה מיטבית לנכסיה, ובין היתר, קביעת אמצעי המיגון והאבטחה של הנכסים, מתן פתרונות למניעת הסיכון או הקטנתו ובחירה בסוג הכיסוי הביטוחי הנדרש, הגדרת היקפו והתאמתו לצורכי הרשות המקומית וליכולותיה. ניהול סיכונים יעיל והקטנת היקף החשיפה של הנכסים לסיכונים אף יאפשרו לרשות לדרוש את הקטנת הפרמיה המשולמת.
 
 
סיכום והמלצות
 
בשנים האחרונות גברה המודעות לנזקים שעלולים להיגרם לנכסים ציבוריים כתוצאה מאסונות טבע ובעיקר כתוצאה מרעידת אדמה, הצפויה לגרום נזק ישיר הנאמד במיליארדי דולרים. נכסי הרשות המקומית חשופים לסיכונים רבים ושונים, וביטוח נכסים יאפשר לרשות המקומית לעמוד בחובתה להגן על נכסיה על ידי קבלת שיפוי שישמש למימון הקמתם המחודשת של נכסים ותשתיות שיינזקו (קימום).
 
רכישת כיסוי ביטוחי מתאים מחייבת היערכות מקצועית של הרשויות המקומיות לרבות ביצוע סקר נכסים וריכוז מידע מדויק על נכסיהן ובכלל זה על סוגי הנכסים וגודל שטחם המבונה. זאת במטרה לקבוע את ערכי הכינון של כלל הנכסים שבבעלותן לצורך ביטוחם. כך יתאפשר להן לקבל החלטות מושכלות בדבר ביטוח הנכסים ולהיות ערוכות להתמודד עם נזקים רחבי היקף ולמנוע מצב של ביטוח חסר. אשר לתשתיות מוניציפליות נקודתיות בעלות ערך כינון גבוה, על הרשויות המקומיות לשקול לרכוש כיסוי ביטוחי מתאים לתשתיות אלה.
 
על משרד הפנים בשיתוף משרד האוצר להסדיר את תחום ביטוח הנכסים של הרשויות המקומיות, לרבות הסדרת המישקים בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי. בכלל זה, מן הראוי שמשרד הפנים יקבע את תפקידיה וסמכויותיה של יחידת הביטוח ברשות המקומית ואת היקף כוח האדם שלה וההכשרה הנדרשת לעובדיה. כמו כן עליו לפעול, בשיתוף משרד האוצר ומרכז השלטון המקומי בישראל, להקמת מערך הכשרה מקצועית מתאימה לעובדי הרשויות המקומיות בתחום הביטוח.
 
 
על משרדי הממשלה המתקצבים הקמת מבני חינוך ותשתיות מוניציפליות יקרות המועברות לבעלות הרשות המקומית לוודא כי הרשויות יתחייבו, עוד קודם העברת התקציב, לבטח נכסים אלה לפי ערך הכינון שלהם. אשר לתשתיות מוניציפליות בעלות ערך כינון גבוה, מן הראוי כי הצוות הבין-משרדי העוסק בהיערכות המשק לרעידת אדמה ייתן דעתו לסוגיה ויגבש מענה לנזקים העלולים להיגרם לתשתיות אלה.
 
תחומי העיסוק של יחידת הביטוח ברשות המקומית כוללים, בין היתר, איסוף מידע וריכוז נתונים שהם בסיס לקביעת ערך הרכוש המבוטח והיקף הביטוח שיירכש; קבלת תביעות מהציבור וטיפול בהן; מעקב שוטף אחר נזקים הנגרמים לנכסי הרשות המקומית; הגשת תביעות לחברות הביטוח וקבלת השיפוי בגינן. במסגרת תפקידה על היחידה להיות מעורבת בניהול נכסי הרשות המקומית, במערך הרכש ובניהול המלאים שלה; עליה לקיים קשר עם מינהל ההנדסה ועם הנהלת הרשות לשם העברה הדדית של מידע, ועליה לקיים קשר עם חברות מבטחות או עם נציגיהן (סוכנויות ביטוח).
 
לשם ביצוע יעיל של הפעולות הכרוכות במגוון תחומי העיסוק האמורים נדרשת תשתית הכוללת, בין היתר, נהלים פנימיים ומחשוב של הפעילות בתחום זה. כמו כן, תחום הביטוח נחשב תחום מקצועי מאוד הדורש ידע, ניסיון והכשרה מקצועית של העוסקים בו.
הבדיקה העלתה כי בכמה רשויות מקומיות הטיפול השוטף בתחום הביטוח מתבצע על ידי עובדים שלא קיבלו ולו הכשרה בסיסית בתחום זה ואינם משתתפים בהשתלמויות ובימי עיון בתחום, עניין הגורם לרשויות הפסדי עתק.
 
להלן דוגמאות שהובאו בדוח המבקר:
 
עיריית צפת: העירייה מינתה לניהול תחום הביטוח אחראי ללא הכשרה מקצועית מתאימה. נמצא כי הדבר פגע בניהול תחום הביטוח, לרבות פגיעה בניהול התביעות שהגישה העירייה לחברה המבטחת. להלן דוגמה:
בעקבות התמוטטות קיר תומך שאירעה בפברואר 2009 העריכה העירייה כי נגרם לה נזק כספי של כ-133,000 ש"ח, והחברה המבטחת העריכה את הנזק בכ-45,000 ש"ח. העירייה פוצתה, כשנתיים לאחר האירוע, לאחר הפחתת ההשתתפות העצמית שלה, בכ-4,000 ש"ח בלבד.
הבדיקה העלתה כי ניהול התביעה על ידי העירייה היה לקוי, ובין היתר, היא לא עמדה על זכותה לשמאות נגדית ולא ערערה על קביעת החברה המבטחת, ועקב כך ייתכן שנגרם לה הפסד כספי.
 
  
עיריית חיפה: 

נכסי המקרקעין של העירייה כוללים, בין היתר, כ-1,200 מבנים. הבדיקה העלתה כי המידע שבידי אגף הנכסים של העירייה על נכסי המקרקעין שלה וסוגיהם אינו כולל נתונים על שטחם המבונה של חלק מנכסיה, ולכן היא אינה יכולה, בין היתר, לשערך ולקבוע את ערכי הכינון של כלל הנכסים שבבעלותה לצורך קביעת היקף הכיסוי הביטוחי הנדרש.
 
בשוק הבנייה הישראלי קיימים כמה מחירונים להערכת עלות בניית מבנים לרבות מבני ציבור  הבדיקה העלתה כי קיימים הבדלים באופן שבו מחשבות רשויות מקומיות את ערכם הכספי של נכסי המקרקעין שלהן, וכי חישוב עלויות הבנייה לא התבסס על מדד מקצועי אחיד.
 
למשל, עיריית חיפה משערכת את מבני הציבור שלה לצורכי ביטוח לפי מחיר של 3,000 ש"ח למ"ר ללא קשר לסוג המבנה ולמקומו.
עיריית רמת השרון משערכת מבנה לצורכי ביטוח לפי מחיר של 1,000 דולר למ"ר ומחסנים וסככות לפי מחיר של 400 דולר למ"ר, ועיריית אשקלון משערכת מבנה לצורכי ביטוח לפי מחיר של 4,000 ש"ח למ"ר ללא קשר לסוגו ולמקומו.
 
 
לסיכום אומר אטקין כי "הרשויות המקומיות מפסידות מיליונים שקלים בשנה בשל ניהול כושל של מערך ביטוחי הרכוש והתביעות כשהם מעמידים בסכנה את שלמות נכסי הציבור.
רשות מקומית שתשכיל לכלול במסגרת צוות ההיגוי הכלכלי של העיר שמאי רכוש ומקרקעין מוסמך, שיבקר את איכות הפוליסות והכיסויים הביטוחיים המוצעים לה, אשר נערכים על ידי יועצי ביטוח, תוכל לא רק לשמור על שווי נכסי העיר ושלמות התשתיות, אלא גם תבטיח את שלמותם ותקינותם,  ותוודא כי אלו בוטחו כראוי, בסכום נכון ועל מלוא ערכם ושווים ואגב כך לנהל את הסיכונים לנכסי העירייה תוך קבלת פיצוי מרבי ומיטבי בעת אירוע נזקים לנכסיה ולרכושה"


 
 

הצטרף לרשימת התפוצה שלנו והיה מנוי על "סקירה שבועית" וקבל חינם את כל המידע והעדכונים ישירות
 לתיבת המייל שלך
אימייל
שם
 
להורדת קובץ דוח המבקר
בעניין ביטוח נכסים, לחץ כאן
הפשע משתלם: המבנים הנטושים בערים הגדולות שוקמו בזכות הפולשים

 
 
+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...
+ שלח משוב
   משרד ראשי - תל אביב והמרכז,  טל': 03-7542873   || מוקד הודעות:  24/7 : 03-7542873     פקס: 03-7622513  :FAX                    
 
סניף חיפה והצפון:  טל:  04-8715370     פקס: 04-8715763  :FAX ||    סניף ירושליים:  02-5660085        ||     סניף באר שבע והדרום:   08-6450007     
 נייד:    052-3728828    : Mobile   ||   דוא"ל משרד:   office@etkin.co.il    ||  דוא"ל חיים: haim@etkin.co.il 

    
 כל הזכויות שמורות לחיים אטקין - שמאות סקרים ומידע    © All Rights Reserved To Haim Etkin - Appraiser      ©   1985 -2020 
למעלה מ- 33 שנות מצויינות בשמאות אמינה, מהימנה, נכונה ומדוייקת

 
 
לייבסיטי - בניית אתרים