חיים אטקין-שמאות מקרקעין רכוש וחקלאות-בית שמאי - סקירת השתנות מחירי דירות ברבעון השלישי של שנת 2014 | 30.11.2014


עברית  |  English  |  Русский  |  français  |  عربي  |  
תאריך ושעה
 

ייעוץ בווטס אפ

052-3728828

 

 

       
      דף הבית >> סקירת השתנות מחירי דירות ברבעון השלישי של שנת 2014 | 30.11.2014
 
 
 
סקירת השתנות מחירי דירות ברבעון השלישי של שנת 2014
 
א.   כללי
ברבעון השלישי של שנת 2014 נצפתה עליה מינורית בשיעור של  0.3% (נומינלי) במחיר הממוצע של הדירות שנסקרו, לצד יציבות במספר העסקאות שבוצעו בדירות מגורים, כל זאת לעומת הרבעון שקדם לו.            
בתקופה זו ירד אינדקס המחירים הכללי (ללא דיור) בשיעור של כ-  0.9%.
רקע ועקרונות הסקירה
במטרה לזהות ולבודד את שיעורי השתנות המחירים בתקופת הסקירה ביחס לרבעון הקודם, ולנוכח ריבוי המשתנים המשפיעים על מחירי דירות, ורמת ההטרוגניות[1] הרבה במאפייניהן, נבחרו מתוך כלל העסקאות ברבעונים הרלוונטים דירות בעלות מאפיינים הומוגניים ככל שניתן, שכמות העסקאות בהן גבוהה יחסית.
לפיכך, לא נסקרו דירות בנות חמישה חדרים ומעלה, הן בשל ריבוי שטחי הצמדה כגון גגות וחצרות והן בשל השוֹנוּת ברמת הבניה של דירות אלה, שחלקן בנויות ברמת גמר גבוהה מאד. ניתוח מגמות התפתחות מחירים בדירות אלה עלול להקטין את רמת המובהקות של התוצאה או להטות אותה.
גם דירות קטנות בנות שלושה חדרים ומטה לא נסקרו, שכן קיים בהן מיעוט יחסי של עסקאות במרבית הערים וקיימת שונות רבה במאפייניהן (שונות בנתון "שטח ממוצע לחדר" וכן גורמי שוליות משמעותיים), אשר מביאה לסטיית תקן רחבה במחירן.
נמצא, כי דירות בנות ארבעה חדרים בבניה רוויה הן המוצר השכיח בשוק הדירות העירוני הכללי, לגביו קיימת שונות נמוכה יחסית, וסקירת מאות עסקאות מאפשרת זיהוי מספק של ההשתנות במחיר. לפיכך, דירות אלה נבחרו לשמש כאינדיקטור לרמת ההשתנות הכללית בשוק הדירות.
 
בניתוח המחירים שנסקרו לא נעשה שימוש ב"מודל המחירים ההדוניים" וזאת לנוכח המידע החלקי הקיים ורמת מהימנותו לגבי חלק מנתוני הדירות במערכת ה"כרמ"ן" של רשות המיסים.
לצורך שימוש במודל המחירים ההדוני, המתחשב במאפיינים בעלי זיקה הדדית יידרש מסד נתונים בעל רמת פירוט ומהימנות גבוהה יותר מזו הקיימת במערכת ה"כרמ"ן".      

לצד היתרון שבמובהקות התוצאה המתקבלת בסקירת המוצר השכיח והומוגני יחסית (דירות בנות 4 חדרים), קיים חסרון מסויים הנובע מכך, שייתכנו שיעורי השתנות שונים בדירות גדולות או קטנות מ-4 חדרים. אולם, לנוכח ההערכה כי קיים מתאם גבוה בשיעורי ההשתנות של סוגי הדירות השונים, נראה כי יתרון המובהקות של המודל גובר על חסרון זה.
 
הניתוח אינו כולל התייחסות תחשיבית לשדה "שטח הדירה" מאחר ובחלק מהעסקאות המדווחות מופיע שטח דירה שונה, שאינו תואם[2] את ההגדרה המקובלת לשטח דירה כפי שנקבע בחוק המכר (דירות) תשל"ג – 1973 ובתקן שמאות מספר 9.0. לפיכך תחשיב של שווי למ"ר דירה בהתבסס על נתוני הכרמ"ן בלבד, אינו מהימן.
מהמדגם נופו עסקאות מכר של חלקים מדירה (שבהן ככל הנראה נעשתה עסקה בין קרובים או עסקה מיוחדת אחרת), עסקאות שלא אושרו על ידי רשויות המס, וכן נופו עסקאות חריגות ככל שניתן היה לזהותן, כגון נכסים בקומת קרקע, או שכוללים הצמדות, תוספות מיוחדות או שטחים חריגים.
בסך הכל, לאחר ניפוי וטיוב נותרו במדגם (בחינת שני רבעונים) כ- 3,300 עסקאות לניתוח ב – 16 ערים שאינן מייצגות בהכרח את כלל הישובים במדינה.
ניתוח נתוני העסקאות כלל בין היתר:
-            בדיקת מחיר ממוצע בישובים הנבחרים ובדיקת ההשתנות ברבעון השלישי של שנת 2014 ביחס לרבעון הקודם, וכן שינוי שנתי ביחס לרבעון המקביל אשתקד.
-            בדיקת שיעור סטיית התקן ביחס לשווי הממוצע בכל ישוב (נתון זה מעיד על רמת השונות/הטרוגניות של מחיר הדירות בתוך הישוב עצמו).
 
  
 
ב.    ממצאי הסקירה
תוצאות הסקירה מעידות כי ברבעון השלישי של שנת 2014 נצפתה ברוב הערים עליה במחיר הדירה הממוצע ביחס לרבעון הקודם, בחלק  מהערים ירד המחיר הממוצע ובשלוש ערים לא חל שינוי.
להלן טבלת ריכוז של המחיר הממוצע לפי ערים לדירות בנות ארבעה חדרים ומגמות ההשתנות ברבעון השלישי לשנת 2014[3]:
 

הישוב מחיר ממוצע מעוגל לדירת 4 חדרים Q3/2014 השינוי באחוזים מהרבעון הקודם (Q2/2014) השינוי באחוזים מהרבעון המקביל אשתקד   (Q3/2013) סטיית תקן באחוזים Q3/2014
א ב ג ד ה
אילת 972,000 -2% 3% 27%
אשדוד 1,317,000 3% 7% 19%
אשקלון 932,000 3% 6% 16%
באר שבע 851,000 0% 2% 26%
הרצליה 1,990,000 -2% 3% 13%
חולון 1,576,000 1% 3% 14%
חיפה 1,277,000 -1% 3% 21%
ירושלים 1,936,000 4% 10% 27%
כפר סבא 1,659,000 2% 1% 11%
מודיעין 1,627,000 0% 5% 10%
נתניה 1,434,000 2% 4% 18%
פתח תקוה 1,484,000 1% 7% 16%
ראשל"צ 1,512,000 0% 4% 19%
רחובות 1,352,000 -1% 4% 12%
רמלה 1,147,000 -3% 4% 16%
תל אביב 2,705,000 -2% 2% 34%
ממוצע   0.3% 4% 19%
 
 
מלבד המגמות של השתנות המחירים בערים השונות נצפתה רמת שונות מחירים אופיינית בכל עיר שמבטאת את ההבדלים הקיימים ברמות הביקוש באזורים השונים שבעיר ואת רמת ההבדלים במאפיינים הפיזיים בין הדירות בעיר. לעניין זה בולט במיוחד נתון השונות של מחירי הדירות בערים הגדולות : תל אביב, חיפה, ירושלים ובאר שבע שבהן רמת שונות גבוהה  אשר מצביעה על הפער  שבין אזורי יוקרה לבין אזורים נחותים באותה העיר. שונות נמוכה יחסית נצפתה בכפר סבא, מודיעין ורחובות, שנובעת ככל הנראה ממאפיינים הומוגניים יחסית של האוכלוסיה בערים אלה.

 
ג.     הסבר למגמות בשינוי המחירים שנצפו

בתקופה הנסקרת הואטה עד כדי עצירה המגמה של עלית המחירים המתונה אשר אפיינה את השנה האחרונה. בסוף חודש מרץ, פורסמה החלטת קבינט הדיור בדבר הצעדים להוזלת מחירי הדיור,  בין היתר: תכניות "מחיר מטרה" ו"מע"מ בשיעור אפס". 
במהלך הרבעון הנסקר טרם הבשילו תכניות אלה לכלל מימוש ויישום.  כמו כן במהלך תקופה זו נערך מבצע "צוק איתן".  שני גורמים אלה הביאו לירידה חדה במספר העסקאות בחודשי הקיץ,  אשר תוקנה חלקית במהלך חודש ספטמבר, בו נצפתה עליה במספר העסקאות לעומת החודשים שקדמו לו.
עפ"י נתוני משרד האוצר[4] בחודש ספטמבר חלה עליה בשיעור הרוכשים שהינם זוגות צעירים (אשר לכאורה יכולים היו  להכלל בהטבת מע"מ בשיעור אפס). נראה כי חלק מהציבור אשר הקפיא תקופה ארוכה את רכישת הדירה העדיף שלא להמתין עוד לאישור החוק.
עם זאת, מחירי הדירות ברבעון הנסקר, נשארו דומים למחירים ששררו ברבעון הקודם.
מלאי הדירות החדשות הבלתי מכורות עלה ברבעון זה ועומד, נכון לחודש אוגוסט 2014, על כ-  26,920 יח"ד[5].


קיימים משתנים נוספים בעלי השפעות מנוגדות: ציפיות לשינויים בשער הריבית הריאלי, (במהלך הרבעון הנסקר שער ריבית בנק ישראל ירד עד לרמה של 0.25% )[6], ציפיות להמשך ההאטה בצמיחה, זמינות (ואמון הציבור) לאפיקי השקעה אחרים.
 
ד.    לסיכום
בערים שנסקרו, נצפתה עליה מינורית בשיעור של 0.3% (נומינלי) במחיר הממוצע של דירות ברבעון השלישי של שנת 2014 בהשוואה לרבעון שלפניו.
בשנה החולפת[7], נצפתה עלית מחירים בשיעור ממוצע נומינלי של 4%, בערים שנסקרו.[1] מחירה של דירה מושפע משורה ארוכה של גורמים הקשורים הן למיקומו הגיאוגרפי של הנכס והן למאפייניו הפיזיים (כגון שטח, גיל המבנה, קומה, קיומה של מעלית, נוף וכו') כן פועל עקרון התועלת השולית הפוחתת לחלק מהגורמים.
[2] במרוצת השנים השתנתה הגדרת השטח הרשום בטאבו וגם כיום הוא אינו כולל חלקי דירה שנכללים בהגדרת שטח הדירה המקובלת.
[3] הסקר כולל ערים נוספות שבהן מספר העסקאות שבוצעו אינו מאפשר קבלת תוצאות ברמת מובהקות מספקת.
[4] סקירת אורות אדומים משרד האוצר מיום 12/11/14
[5] ע"פ נתוני משרד השיכון
[6] יולי 0.75%, אוגוסט 0.50% , ספטמבר 0.25%
[7] ראה סקירת אגף שומת מקרקעין מיום 3/11/13ההשוואה מנפחת את מחירי הדירות

כתוב לנו:


Weekly Review

סקירה שבועית

הצטרף לרשימת התפוצה שלנו והיה מנוי על "סקירה שבועית"

קבל חינם את כל המידע והעדכונים ישירות ותהנה מגישה לארכיון הסקירות שלנו - מאגר המידע האולטימטיבי לשמאים,עורכי דין, מהנדסים,חקלאים, קבלנים, משקיעי נדל"ן, חברות ביטוח, פיננסים ועוד...

 


אימייל
שם פרטי
  
 
 
+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...
+ שלח משוב
   משרד ראשי - תל אביב והמרכז,  טל': 03-7542873   || מוקד הודעות:  24/7 : 03-7542873     פקס: 03-7622513  :FAX                    
 
סניף חיפה והצפון:  טל:  04-8715370     פקס: 04-8715763  :FAX ||    סניף ירושליים:  02-5660085        ||     סניף באר שבע והדרום:   08-6450007     
 נייד:    052-3728828    : Mobile   ||   דוא"ל משרד:   office@etkin.co.il    ||  דוא"ל חיים: haim@etkin.co.il 

    
 כל הזכויות שמורות לחיים אטקין - שמאות סקרים ומידע    © All Rights Reserved To Haim Etkin - Appraiser      ©   1985 -2020 
למעלה מ- 33 שנות מצויינות בשמאות אמינה, מהימנה, נכונה ומדוייקת

 
 
לייבסיטי - בניית אתרים