חיים אטקין-שמאות מקרקעין רכוש וחקלאות-בית שמאי - החלטות ממ"י מיום 30.5.2011


עברית  |  English  |  Русский  |  français  |  عربي  |  
תאריך ושעה
 

ייעוץ בווטס אפ

052-3728828

 

 

       
      דף הבית >> החלטות ממ"י מיום 30.5.2011
 

המועצה קיבלה ביום 30/5/2011 מספר החלטות שנועדו לסייע לזוגות צעירים, לקדם פרויקטים לאומיים, לסייע בשיפור המרקם העירוני, ולקצר הליכים בירוקראטיים לטובת  החוכרים.

יו"ר מועצת מקרקעי ישראל ושר הבינוי והשיכון אריאל אטיאס אמר בסיום הישיבה כי "התקבלו החלטות המעניקות תמריצים משמעותיים לחיזוק הפריפריה בראשם תשלום של עד 12,000 ₪ לכל יחידת דיור קטנה שתבנה בישובי הפריפריה עבור שדרוג תשתיות וחיזוק הישובים בנגב ובגליל.

כמו כן, החובה שהוטלה על הקיבוצים להשכיר דירות לזוגות צעירים חסרי דיור תסייע במתן פתרונות דיור לאוכלוסיה זו.

החלטה על מועד קובע למתן שומות עושה צדק ומתקנת עוול שנגרם לאזרחים בעיקר לאור הקפאת הבנייה,  שנדרשו לשלם לפעמיים מאות אלפי שקלים נוספים והיום המועצה מתקנת את העוול הזה", אמר אטיאס.

*ההחלטות תיכנסנה לתוקף רק לאחר חתימתן כדין על ידי יו"ר המועצה ושר האוצר במקרים המתחייבים

המועצה יצרה  תמריצים בפריפריה  לבנות יחידות דיור קטנות לזוגות צעירים

במטרה לתת תמריץ לראשי רשויות לאשר  יחידות  דיור קטנות לזוגות צעירים  לקדם בנייה חדשה המממשת את  תקנת שבס (הגדלת מספר הדירות בפרויקט תוך הקטנת שטחן בלא להגדיל זכויות הבנייה) – אישרה המועצה בישיבתה היום עדכון מדרגות בטבלת ערכי הקרקע לשדרוג תשתיות בשכונות ותיקות לצידן נבנות שכונות חדשות, כפי שנקבעו בהחלטה קודמת משנת 2007. ההחלטה קובעת כי המינהל ומשרד הבינוי והשיכון יסייעו בשדרוג התשתיות הקיימות בשכונות ותיקות ברשויות מקומיות שהוחל בהקמתן עד יום 31.12.1980. זאת, על ידי העמסת עלויות הפיתוח הנוספות על הוצאות הפיתוח של השכונות החדשות במסגרת מכרזים לשיווק קרקעות. התקציב לתוכנית ישן מול חדש ידוע מראש ומבטיח סך של 12,000 ₪ ליח"ד חדשה ממקורות משתנים.

התוכנית במתכונתה זו שומרת על פרופורציה בתקציב התוכנית בין השתתפות הרשות מהכנסותיה מחלף היטל השבחה לבין החלק שהמדינה מתחייבת לתקצב בתוכנית זו.

להלן חישוב עלויות הפיתוח הנוספות :

ערך קרקע בש"ח ליח"ד (לאחר הנחת אזור), לא כולל מע"מ ולא כולל הוצאות פיתוח

הערכת חלף היטל השבחה בש"ח ליח"ד

העלויות הנוספות בש"ח (כולל מע"מ)

עלויות נוספות עבור יח"ד קטנות תקנת שבס

6600 – 100,000

660 – 10,000

6,000

2000

100,001 – 180,000

10,000 – 18,000

5,000

180,001 – 260,000

18,000 – 26,000

4,000

260,001 – 320,000

26,000 – 32,000

3,000

320,001ויותר

32,000 ויותר

2,000

            *הסכומים יעודכנו בתחילת כל שנה, עפ"י מדד תשומות הבנייה (מדד בסיס 1/5/2007)

 

מטרות התכנית: הגדלת המוטיבציה של הרשויות לקדם בניה חדשה בתחומן תוך טיפול במרקם הישוב הוותיק לשיפור חזות הישוב כולו והעלאת ערכי הקרקע שלו וכן עידוד בניה לזוגות צעירים בתכניות מאושרות ומתן בונוסים לבניית יחידות דיור קטנות.

 

המועצה החליטה על "מועד קובע"  לקביעת ערך עסקות במינהל

 על מנת למנוע נזקים כספיים למבצעי עסקות במינהל  בשל התמשכות הזמן לסיום העיסקה, במיוחד בתקופה של עליית מחירים, החליטה המועצה על  "המועד הקובע"  לקביעת ערך  עסקות במינהל.

המועצה קצבה לוחות זמנים לביצוע עסקה , והחליטה כי  במקרים של הקצאת מגרש בפטור ממכרז תנתן  שומה תוך פרק זמן של עד חצי שנה ממועד הגשת בקשה למינהל . כמו כן קבעה המועצה כי הנהלת המינהל תהיה רשאית לקבוע סוגי עסקות לגביהן  המועד הקובע לקביעת ערך העסקה עולה על חצי שנה. במקרים בהם עוכבה הזמנת השומה מעבר לחצי שנה, או לפרק הזמן שנקבע להזמנתה, בשל הימשכות הליכים במינהל, או ברשויות אחרות כגון : הקפאת הבניה ביהודה ושומרון,  או עיכוב באישור שר האוצר לעסקאות שנדונו בועדת הפטור,  תיערך השומה לאותו מועד שנקבע (בתוספת הצמדה וריבית).

באתר המינהל יפורסמו המסמכים שיש להגיש לצורך הזמנת השומה.

 קידום פרויקטים לאומיים

פינוי מחנות צה"ל – המינהל יממן פינוי מחנות צה"ל לנגב

במסגרת מדיניות הממשלה על העתקת מחנות צהל לנגב החליטה מועצת מקרקעי ישראל להעביר למטרה זו קדם מימון בהיקף של 3 מיליארד ש"ח. ולא יותר מ- 6 מיליארד ש"ח שמקורם בשיווק הקרקע.

במידה וסך התקבולים משיווק הקרקע יעלו על 6 מיליארד ש"ח תועבר יתרת התקבולים למשרד האוצר והביטחון כדלהלן: 34% מהתקבולים הנוספים למשרד הביטחון.66% מהתקבולים הנוספים למשרד האוצר.

המועצה קבעה כי יוקם צוות היגוי לקידום התכנון בראשות מנהל מינהל מקרקעי ישראל בו יהיו חברים נציגי משרדי ממשלה רלוונטים.

המינהל יתקצב סכום יעודי לקידום התכנון של המחנות שיפונו וכן למעקב ובקרה.

המינהל ישתתף בעלות מימון שיקום המצוק לאורך חופי הים התיכון

צוות בינמשרדי שהחלטותיו אומצו בשנה שעברה על ידי הממשלה גיבש מסמך התמודדות עם תהליך התמוטטות המצוק המצוי לאורך חופי הים התיכון, הנגרם משורה של גורמים הקשורים במפלס הים, במשטר הגלים ובמאזן החול במרחב החופי, מחד ומהתערבות האדם בטבע מאידך.

מועצת מקרקעי ישראל אימצה בישיבתה היום את מסמך המדיניות הממליץ על הקמת מערכת הגנות למניעת התמוטטות המצוק באזורים בנויים ובנקיטת אמצעי הגנה על שלום הציבור (שילוט, גידור וכד') באזורים אחרים. בסך הכל, הוחלט להגן על כ- 13 ק"מ מצוק, ולא להתערב במאזן הטבעי בכ-30 הק"מ הנותרים של מצוק חוף הים התיכון.

לצורך הטיפול במצוק יעביר מינהל מקרקעי ישראל למשרד להגנת הסביבה סכום של 360 מליון ₪, בפריסה על פני 9 שנים, החל משנת התקציב 2012, לצורך ביצוע הפעולות המוטלות על גוף הביצוע הייעודי בהתאם לקבוע בהמלצות צוות היישום.

קרקע חקלאית

הסדר זמני להשכרת יחידות דיור בקיבוצים –

מועצת מקרקעי ישראל אישרה הסדר זמני לתופעה אשר התרחבה בשנים האחרונות בקיבוצים, אשר חורגת מהשימושים המותרים במקרקעי המשבצת ומהווה הפרה של הוראות חוזה המשבצת.

ההסדר נועד לפתור זמנית את הבעיה שנוצרה לאור דרישת המינהל מקיבוצים המבקשים את אישורו של להקמת יחידות דיור נוספות בקיבוץ להצהיר כי הוא אינו משכיר יחידות דיור , אשר לטענת תנועת הקיבוצים, הביאה לקיפאון בבניה ומנעה קליטת חברי קיבוץ חדשים.

ההסדר זמני שאושר נועד להתיר השכרת יחידות הדיור בקיבוצים, במגבלות שנקבעו ובכפוף לתשלום, על מנת לאפשר המשך הבניה בקיבוצים לחברי הקיבוץ .

במסגרת ההסדר שנקבע ישלם הקיבוץ דמי שימוש שנתיים בשיעור של 5 אחוז מהסכום אותו הוא גובה בגין השכרת יחידות הדיור עבור השכרת כל יחידות הדיור בקיבוץ. על תשלום זה יחולו הנחות אזור עדיפות לאומית על פי החלטות המועצה התקפות.

במניין זה לא יכללו דירות קטנות המושכרות למספר קבוצות, כגון: זוגות צעירים מחוסרי דיור, סטודנטים ועוד.

לדרישת יו"ר המועצה, השר אריאל אטיאס, נקבע כי הקיבוצים יחוייבו להשכיר דירות  קטנות בתחומם לזוגות צעירים חסרי דיור באמצעות ערבות שתגבה מהם לפני ההסדר.

כמו כן קבעה המועצה מגבלה על מספר יחידות הדיור אותן רשאי יהיה הקיבוץ להשכיר, למעט באזורי קו עימות, בהן אין מגבלה כזו חלה: באזורי עדיפות לאומית א' ו-ב'- עד 50% ממספר יחידות הדיור; במרכז הארץ – עד 25% ממספר יחידות הדיור. 
   משרד ראשי - תל אביב והמרכז,  טל': 03-7542873   || מוקד הודעות:  24/7 : 03-7542873     פקס: 03-7622513  :FAX                    
 
סניף חיפה והצפון:  טל:  04-8715370     פקס: 04-8715763  :FAX ||    סניף ירושליים:  02-5660085        ||     סניף באר שבע והדרום:   08-6450007     
 נייד:    052-3728828    : Mobile   ||   דוא"ל משרד:   office@etkin.co.il    ||  דוא"ל חיים: haim@etkin.co.il 

    
 כל הזכויות שמורות לחיים אטקין - שמאות סקרים ומידע    © All Rights Reserved To Haim Etkin - Appraiser      ©   1985 -2020 
למעלה מ- 33 שנות מצויינות בשמאות אמינה, מהימנה, נכונה ומדוייקת

 
 
לייבסיטי - בניית אתרים