חיים אטקין-שמאות מקרקעין רכוש וחקלאות-בית שמאי - תנאי שימוש


עברית  |  English  |  Русский  |  français  |  عربي  |  
תאריך ושעה
 

ייעוץ בווטס אפ

052-3728828

 

 

       
      דף הבית >> תנאי שימוש
 

כללי:

האתר בתהליך בניה עדכון ושדרוג ואנו מתנצלים על כל טעות השמטה או בעיה העשויה לנבוע מהליך ארוך ומורכב זה הנמשך גם בדקות אלו ממש. . .

האתר מציע את המידע לגולש as is והוא אינו בא במקום התייעצות עם בעל מקצוע. כל המסתמך על המידע האמור עושה זאת על אחריותו הבלעדית ועל המשתמש חלה החובה לבדוק את הנתונים והמידע שאסף מהאתר ובוודאי את מידת התאמתם לצרכיו הוא.

אזהרה !!! מינהלת האתר מצהירה בזאת כי אין היא אחראית לטעויות כלשהן המופיעות באתר או לנזקים שייגרמו לאדם או לגוף כלשהוא המסתמך על הנתונים ו/או על המידע המופיע באתר.
סרטונים, מדריכים הרצאות ומצגות: 


 

אין במידע המוצג באתר, בסרטים, בהדרכות במצגות ובהסברים, כדי להוות ייעוץ משפטי או ייעוץ אחר או המלצה או חוות דעת מכל סוג שהוא. המחבר/דובר אינו נושא באחריות כלשהי בכל הקשור למידע המוצג, תוכנו, נכונותו, אמינותו, דיוקו, שלמותו, תאימותו, עדכנותו, משמעויותיו והשלכותיו.

האחריות בעשיית שימוש במידע היא על המשתמש בלבד ועליו לקבל עצה מקצועית מגורם מוסמך לפני נקיטה בכל פעולה או מחדל המסתמכים על הנאמר


 

עצם הגלישה באתר מהווה את הסכמתך לתנאי השימוש בו

פתיחה

 1. השימוש במערכת הוא בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. תנאי השימוש נועדו להסדיר את מערכות היחסים החובות והזכויות של כל צד ועל מנת לוודא שימוש נאות בשרותים, ועל מנת לוודא שימוש נאות ברשת האינטרנט כלפי גולשים ובכלל, ותוך כדי מתן תשומת לב לדרישות סביבת המערכת, אותה מציע הספק.
 2. אנא, קרא תנאים אלה בקפידה, שכן השימוש במערכת או גלישה באתר, מעיד על הסכמתך להם.
 3. תנאי שימוש אלה כמו גם הניסוחים באתר, מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.
שירותים הטעונים רישום
 כללי:
חלק מהשירותים הניתנים במערכת טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי: כשמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך . הנתונים שתמסור בעת ההרשמה יישמרו במאגר המידע של המערכת. אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים הניתנים. הנך מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד. בעת הרישום תתבקש לבחור שם וסיסמה. שם המשתמש והסיסמה ישמשו אותך בכל שימוש בשירותי המערכת ולצורך הזדהות. שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה אחת לשלושה חודשים לפחות.
 
 
פרוט:
 
 
באתר תמצא שירותים הטעונים הרשמה. תוכל לקחת חלק בכל שירות כזה ולהשתמש בו לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך להסכם המקוון הנלווה לשירות.
בעת הרישום לשירות תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו אותך בכל כניסה לשירות. האתר רשאי לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות.
שמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמא בתדירות גבוהה ככל האפשר ובכל מקרה לא פחות מאחת לשישה חודשים.
מנהלת האתר רשאית, שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית מנהלת האתר לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:
 • אם בעת ההרשמה לשירות מסרת במתכוון פרטים שגויים;
 • אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע אתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות מנויים אחרים, כותבים או ספקים של האתר;
 • אם השתמשת בשירות או בשירותים נוספים הניתנים ב אתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על- פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 • אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת האתר;
 • אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכך דרך שהיא;
 • אם מסרת את שם המשתמש והסיסמא שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי;
 • אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי (ככל שהשירות ניתן בתשלום);
 • אם יש לך חוב כספי לאתר.
 
קישורים באתר
 
באתר תמצא קישורים ('לינקים') לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים ,חלקם הוספו על ידי המערכת וחלקם מתווספים על ידי גולשים אחרים ואלו מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט.
התכנים אינם מתפרסמים על ידינו, או מטעמנו ומנהלת האתר  איננה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שמנהלת האתר והאתר מקשר לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת מנהלת האתר לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניות, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים.
מנהלת האתר אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
מנהלת האתר איננה מתחייבת כי הקישורים ('לינקים') שיימצאו בבאתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. מנהלת האתר רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.
 
 
חופש הביטוי והוספת תכנים לאתר 
חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של המערכת אך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל.
 1. לפיכך: הנך מנוע מלפרסם במערכת תכנים כוזבים, בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעות בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק. תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהן אינן שייכות לך. תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא. הספק רשאי לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתו מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע במערכת ו/או בצד שלישי כלשהו, והוא רשאי למחוק תכנים כאלו בכל עת.
 2. הספק לא ישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים במערכת ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים במערכת וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.
 3. זכור: התכנים שאתה מוסר לפרסום הינם חשופים לכל המשתמשים במערכת והספק אינו יכול לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב ובאיזה אופן. על כן, הספק לא ישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל.
 4. בעצם הפרסום המבוצע על ידך הנך מעניק כתב שיפוי כלפי הספק בכל תביעה ונזק אשר יהיה חייב בהם.
זכויות יוצרים באתר
 1. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בתוכן ,ברעיון , בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בה – הינן שלנו בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבל הסכמתו של הספק בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינם שלנו  בלבד – או במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.
 2. לא ניתן להעביר או להעתיק מידע או כלי במערכת שלנו ללא הסכמתנו בכתב. 
 
פורמים 
המערכת מאפשרת פתיחת פורמים אשר יפוקחו על ידי המזמין.אין למערכת כל יכולת לנהל ו/או לפקח על תכני הפורמים ואלו כאמור באחריות מנהלי הפורמים אשר ביכולתם למחוק הודעות מהפורם.
 
כל מידע המפורסם בפורם באחריות המפרסם.
 
מזמין הפורום אחראי על ניהולו של הפורום.
 
תכנים פוגעים או בלתי ראויים אשר ימצאו מעת לעת על ידי מינהלת האתר הסורקת אקראית מידי פעם את הודעות הפורמים ימחקו כמו גם בקשות להסרתם אשר יתקבלו על ידי מנהל הפורום.
 
אחריות בעל האתר:
התכנים באתר, ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפנו , בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל)
 
השימוש ב-אתר, ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.
 
מנהלת האתר, אינה מתחייבת, כי לתכנים שתפרסם , תהיה היענות. מנהלת האתר, אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל בעקבות הפרסום ומי יגיב לתכנים שתפרסם, ולכן לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליך או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. מנהלת האתר, לא תהיה גם אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על-ידך.
 
כל החלטה שתקבל ביחס לתכנים שהתפרסמו באתר, זה הינה באחריותך המלאה בלבד.
 
מנהלת האתר, אינה מתחייבת כי תכנים ושירותיםבאתר ושל צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים אחרים,  המתפרסמים אתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך.
 
בעלי האתר, לא ישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם. 
 
מנהלת האתר , אינה מתחייבת ששירותי האתר, לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר , או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל ידיעות אינטרנט או אצל מי מספקיה.
שיפוי:
 הנך מתחייב לשפות את בעל האתר, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את מנהלת האתר , עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום באתר, וכתוצאה מקישורים שביצעת לאתר
שינויים באתר והפסקת השירות:
מנהלת האתר, תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מנהלת האתר , בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית מנהלת האתר , להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם.
         
          חנות באתר, רכישת מוצרים, מדיניות החזרה וביטולים:

         
          מנהלת האתר מפעילה חנות למכירת חומרי ומוצרי ידע ומידע. ספרים השתלמויות קורסים, אוגדי בחינות שבלונות ומסגרות לכתיבת דוחות שמאות ועוד חומר                   מקצועי אחר אשר נמכר בבלעדיות על ידנו.     
          העסקאות ניתנות לסליקה במגוון אפשרויות תשלומים כמפורט בחנות.
          מדיניות ביטול עסקאות אפשרית בתוך 7 ימי עבודה או בהתאם להוראת כל חיקוק או תקנה מחייבת אחרת.
          היות וחלק מהמוצרים הנמכרים הנם מוצרים דיגיטליים, זמן האספקה יהיה בהתאם ובטרם יישלח הקובץ תערך בדיקה מתאימה עם הרוכש באשר להתאמת    
          הרכישה לצרכיו וזאת על מנת למנוע אי הבנות.


          ניתן לערוך בירורים טלפונים עם מנהלת האתר בטלפונים המפורטים באתר ב"כתבו לנו" בראש האתר או באמצעות פנייה לכתובת המייל שלנו: office@etkin.co.il                        בכל מקרה של ספק לגבי התאמת המוצר אנו ממליצים לערוך ברור מקדים טרם ביצוע הרכישה בטלפון או בדואר האלקטרוני והכל למטרת תיאום ציפיות.

          לצד החיוב בכרטיס האשראי יופיע "חיים אטקין-שמאי מקרקעין ורכוש". הנייד שלך חיים הוא 052-3728828,  המייל שלו הוא: haim@etkin.co.il חיים אטקין הוא
          האחראי לנושא הרכישה הביטולים והחיובים.

 
שינויים בתנאי השימוש:
 
          מנהלת האתר רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת מבלי למסור על כך הודעה מראש.
הספק יפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה יום פרסומם.
 
סמכות שיפוט:
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
מנהלת האתר, מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב.
אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם.
 
פניות ניתן להעביר ל:
פקסימיליה מספר 03-7622513 או באמצעות "כתוב לנו" בראש האתר או בדוא"ל אל webmaster@etkin.co.il 
ט.ל.ח.

 

   משרד ראשי - תל אביב והמרכז,  טל': 03-7542873   || מוקד הודעות:  24/7 : 03-7542873     פקס: 03-7622513  :FAX                    
 
סניף חיפה והצפון:  טל:  04-8715370     פקס: 04-8715763  :FAX ||    סניף ירושליים:  02-5660085        ||     סניף באר שבע והדרום:   08-6450007     
 נייד:    052-3728828    : Mobile   ||   דוא"ל משרד:   office@etkin.co.il    ||  דוא"ל חיים: haim@etkin.co.il 

    
 כל הזכויות שמורות לחיים אטקין - שמאות סקרים ומידע    © All Rights Reserved To Haim Etkin - Appraiser      ©   1985 -2020 
למעלה מ- 33 שנות מצויינות בשמאות אמינה, מהימנה, נכונה ומדוייקת

 
 
לייבסיטי - בניית אתרים